GSL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000198834
Numer REGON: 356816680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-01-14
Sygnatura akt[RDF/366588/22/108]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina SUŁKOWICE miejscowość SUŁKOWICE2004-03-15 do dziś
2. Adresulica PARTYZANTÓW nr domu 177 kod pocztowy 32-440 poczta SUŁKOWICE kraj POLSKA 2004-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.01.2004 -NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1148/2004.2004-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSL METALLHANDELSGESELLSCHAFT MBH2004-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000,00 PLN2004-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2004-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEY2004-03-15 do dziś
2. ImionaJURGEN2004-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREPEĆ2004-03-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2004-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-15 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-03-15 do dziś
251 52 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2004-03-15 do dziś
351 54 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2004-03-15 do dziś
451 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2004-03-15 do dziś
551 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.04.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.04.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.04.2004 -31.12.20042006-01-09 do dziś
2data złożenia 08.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
3data złożenia 12.12.2007 okres 01.01.2006-30.06.20072008-01-03 do dziś
4data złożenia 29.12.2008 okres 01.07.2007-30.06.20082009-01-06 do dziś
5data złożenia 12.02.2010 okres 01.07.2008 -30.06.20092010-02-22 do dziś
6data złożenia 26.07.2011 okres 01.07.2009-30.06.20102011-10-05 do dziś
7data złożenia 30.01.2013 okres 01.07.2011 - 30.06.20122013-02-04 do dziś
8data złożenia 30.01.2013 okres 01.07.2010 - 30.06.20112013-02-04 do dziś
9data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.07.2012 DO 30.06.20132014-04-09 do dziś
10data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-05-05 do dziś
11data złożenia 10.02.2016 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-02-25 do dziś
12data złożenia 23.02.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-09 do dziś
13data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-05-08 do dziś
14data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-02-12 do dziś
15data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-03 do dziś
16data złożenia 21.12.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-21 do dziś
17data złożenia 14.01.2022 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006-30.06.20072008-01-03 do dziś
301.07.2007-30.06.20082009-01-06 do dziś
401.07.2008 -30.06.20092010-02-22 do dziś
501.07.2009-30.06.20102011-10-05 do dziś
601.07.2011 - 30.06.20122013-02-04 do dziś
701.07.2010 - 30.06.20112013-02-04 do dziś
8OD 01.07.2012 DO 30.06.20132014-04-09 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-05-05 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-02-25 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-09 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-05-08 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-02-12 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-03 do dziś
15OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-21 do dziś
16OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006-30.06.20072008-01-03 do dziś
301.07.2007-30.06.20082009-01-06 do dziś
401.07.2008 -30.06.20092010-02-22 do dziś
501.07.2009-30.06.20102011-10-05 do dziś
601.07.2011 - 30.06.20122013-02-04 do dziś
701.07.2010 - 30.06.20112013-02-04 do dziś
8OD 01.07.2012 DO 30.06.20132014-04-09 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-05-05 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 31.12.20152016-02-25 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-09 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-05-08 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-02-12 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-03 do dziś
15OD 01.07.2020 DO 30.06.20212022-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów