SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PRZYMORZE”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000198656
Numer REGON: 001037985
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2022-12-21
Sygnatura akt[RDF/462850/22/523]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010379852004-03-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PRZYMORZE”2004-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 20792004-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2004-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica BARLICKIEGO nr domu 10 nr lokalu 2 B kod pocztowy 72-602 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2013-02-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@PRZYMORZE.NET.PL2018-05-29 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURO@PRZYMORZE.NET.PL2017-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA 1 STATUTU 30.06.195 R. ZMIANA STATUTU 16.12.2003 R. ZMIANA OD §§ 1 -1322004-03-08 do dziś
229 CZERWCA 2007 ROK; § 7 DODAĆ UST. 5; § 8 DODAĆ UST. 3; DODAĆ § 8A; § 12 DODAĆ UST. 3; § 14 UST. 1 PKT 1 SKREŚLIĆ SŁOWO; § 14 UST. 1 PKT 1 LIT A) SKREŚLIĆ SŁOWO; § 14 PKT 12 NOWE BRZMIENIE; § 14 PKT 13 SKREŚLIĆ SŁOWA; § 17 UST. 1 NOWE BRZMIENIE; § 18 UST. 2 WYKREŚLIĆ SŁOWO; § 18 UST. 2 DODAĆ PKT 8; § 20 UST. 5 NOWE BRZMIENIE; § 21 UST. 4 SKREŚLIĆ CYFRĘ; § 21 DODAĆ UST. 7; § 25 DODAĆ UST. 6; § 39 UST. 2 SKREŚLIĆ; § 43 SKREŚLIĆ UST. 1 I 2; § 46 DODAĆ § 46A; DODAĆ § 46B; § 69 ZMIANA UST. 1; § 91 DODAĆ SŁOWA; § 94 NOWE BRZMIENIE; § 102 DODAĆ UST. 5; § 106 DO UST. 6 DODAĆ SŁOWA; § 107 NOWE BRZMIENIE; § 112 SKREŚLIĆ SŁOWA; § 114 NOWE BRZMIENIE; § 115 SKREŚLIĆ; § 116 UST. 1 DODAĆ PKT 28; § 121 DODAĆ UST. 4; § 123 UST. 4 ZMIANA BRZMIENIA; § 123 SKREŚLIĆ UST. 6; § 127 UST. 1 DODAĆ SŁOWA; DODAĆ § 128A.2007-10-22 do dziś
323 LISTOPADA 2007 R. § 5 SKREŚLIĆ PKT 2); § 5 PKT 7) DODAĆ WYRAZY; § 5 SKREŚLA SIĘ PKT 8) I PKT 9); § 5 PKT 10) NOWE BRZMIENIE; § 6 PKT 1) DODAĆ SŁOWA; § 6 PKT 2) SKREŚLIĆ ZDANIE; § 8 SKREŚLIĆ PKT 7)LIT. B; § 17 UST. 1 DODAĆ SŁOWA; § 23 UST. 1 SKREŚLIĆ PKT 2); § SKREŚLIĆ § 33, § 34, § 35, § 36, § 40, § 41, § 42, § 43, § 46; § 57 DODAĆ UST. 5; § 63 SKREŚLIĆ PKT 2) I DODAĆ UST. 2; § 66 SKREŚLIĆ ZDANIE; § 73 UST. 1 NOWE BRZMIENIE; DODAJE SIĘ ROZDZIAŁ V; § 72 NOWE BRZMIENIE; § 73 NOWE BRZMIENIE; § 78 NOWE BRZMIENIE; § 80 NOWE BRZMIENIE; § 81 NOWE BRZMIENIE; § 83 NOWE BRZMIENIE; § 99 UST. 1 DODAJE SIĘ ZDANIE; § 99 UST. 2, 3, 4, 5 NOWE BRZMIENIE; § 101 NOWE BRZMIENIE; § 102 NOWE BRZMIENIE; § 103 NOWE BRZMIENIE; § 110 NOWE BRZMIENIE; § 111 UST. 1 ZDANIE 1 NOWE BRZMIENIE; § 124 NOWE BRZMIENIE; § 127 NOWE BRZMIENIE; § 128 NOWE BRZMIENIE; § 131 NOWE BRZMIENIE2008-02-29 do dziś
426 CZERWCA 2009 R. -ZMIENIONO: § 111 UST. 3; § 119 UST. 1; § 122 UST. 1; § 128 UST. 2, 3 I 8 -SKREŚLONO: § 93 PKT 3;2009-07-27 do dziś
510 CZERWCA 2010 R. ZMIANA § 19 UST. 2 PKT 3, W § 19 UST. 2 DODANO PKT 3A, PO TYTULE VII DODANO TYTUŁ VIIA, ZMIANA § 108 UST. 12010-07-14 do dziś
627 CZERWCA 2013 R. - ZMIENIONO §87 A UST.12013-07-22 do dziś
729 CZERWCA 2017 R. - ZMIENIONO §2 UST.1 STATUTU2018-05-29 do dziś
826 CZERWCA 2018 R., TREŚĆ DOTYCHCZASOWEGO STATUTU W CAŁOŚCI ZASTĄPIONO NOWĄ TREŚCIĄ.2018-11-05 do dziś
923 WRZEŚNIA 2022R. TREŚĆ DOTYCHCZASOWEGO STATUTU W CAŁOŚCI ZASTĄPIONO NOWĄ TREŚCIĄ2022-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOKAL2021-11-12 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ BOLESŁAW2021-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-12 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PRZEZES ZARZĄDU2005-10-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-06 do dziś
31. NazwiskoSAŁACIŃSKI2005-11-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2005-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA DS.TECHNICZNYCH2005-11-03 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-03 do dziś
41. NazwiskoSTOCKA2011-10-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2011-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-17 do dziś
51. NazwiskoLISTOSZ2020-11-06 do dziś
2. ImionaSYLWIA2020-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-06 do dziś
61. NazwiskoTWAROGIEL2004-03-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2004-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGODZIŃSKI2022-10-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWIAZDOWSKI2022-10-12 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAORSKI2022-10-12 do dziś
2. ImionaADAM2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2022-10-12 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASAK DROZD2022-10-12 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 ROK data złożenia 23.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 ROK2005-09-21 do dziś
2data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-07 do dziś
3data złożenia 30.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-22 do dziś
4data złożenia 08.08.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-28 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-27 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-14 do dziś
7data złożenia 13.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-31 do dziś
8data złożenia 26.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-23 do dziś
9data złożenia 12.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-22 do dziś
10data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
12data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
13data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
14data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18data złożenia 21.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-07 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-22 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-28 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-27 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-14 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-31 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-23 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-05 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 ROK2005-09-21 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-07 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-22 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-28 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-27 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-14 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-31 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-23 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-05 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów