APTEKA „VITA” GODAWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000198639
Numer REGON: 690693721
Numer NIP: 8722026272
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/407065/22/474]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „VITA” GODAWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2004-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina BRZOSTEK miejscowość BRZOSTEK2006-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZOSTEK ulica SZKOLNA nr domu 5 kod pocztowy 39-230 poczta BRZOSTEK kraj POLSKA 2006-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 10.12.1999 R. ANEKSY DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ: NR 1 Z DNIA 21.01.2000 R., NR 2 Z DNIA 01.02.2000 R., NR 3 Z DNIA 31.03.2000 R., NR 4 Z DNIA 30.11.2003 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.12.2003 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 06.12.2003 R. ANEKS Z DNIA 05.02.2004 ZMIANA PAR. 72004-03-05 do dziś
214.11.2005 R. ZMIANIE ULEGA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI, NR DOWODU OSOBISTEGO, ADRES ZAMIESZKANIA I NAZWISKO WSPÓLNIKA MARIA GODAWSKA.2005-12-09 do dziś
309.02.2009 R. -ZMIENIONO PAR: 6, 7, 10 I 122009-03-06 do dziś
431.12.2016R.; ZMIENIONO: TYTUŁ UMOWY SPÓŁKI, PAR.122017-01-26 do dziś
530.06.2017R. - ZMIANA PAR. 92017-10-24 do dziś
625.03.2019R., PAR.: 10, 12, 152019-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-03-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 05.12.2003 R. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 06.12.2003 R. POPRZEDNIA REJESTRACJA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA PILZNA NR: 1521, 1522, 1523 APTEKA „VITA” S.C. KRYSTYNA GODAWSKA I S-KA2004-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODAWSKA2004-03-05 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2004-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODAWSKA DZIEDZIC2005-12-09 do dziś
2. ImionaMARIA2004-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-12-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-12-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-05 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIAŁKOWSKA2009-03-06 do dziś
2. ImionaMONIKA2009-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK OSOBNO.2017-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODAWSKA DZIEDZIC2005-12-09 do dziś
2. ImionaMARIA2004-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODAWSKA2004-03-05 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2004-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIAŁKOWSKA2009-03-06 do dziś
2. ImionaMONIKA2009-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-06 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-06 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
2data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-13 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
5data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
7data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-13 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów