INWESTOR SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000198610
Numer REGON: 631186660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-10-18
Sygnatura akt[RDF/452949/22/713]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2004-03-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP6311866602004-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINWESTOR SPÓŁKA AKCYJNA2004-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 105542004-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UŁAŃSKA nr domu 5 kod pocztowy 60-748 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2008-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.04.1996 R., KANCELARIA NOTARIALNA VIOLETTY DOLATA W POZNANIU, REP. A NR 3854/96.2004-03-16 do dziś
215.09.2011 R., REP. A NR 16.135/2011, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 1-4, § 6-17 STATUTU; 19.10.2011 R., REP. A NR 17729/2011, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 5 STATUTU ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2011-11-02 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R., REP. A NR 5314/2012, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH CENDROWSKI, JACEK KACZOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. MŁYŃSKA 13/8 W POZNANIU, ZMIENIONO § 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2012-08-07 do dziś
414.02.2018 R., REP. A NR 1730/2018, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 9 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-16 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2004-03-16 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2004-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSIECKI2004-03-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2004-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-16 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2004-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2810000,00 ZŁ2012-08-07 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2812012-08-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10000,00 PLN2004-03-16 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2810000,00 ZŁ2012-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE2004-03-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2812012-08-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-03-16 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2011-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSIECKI2011-11-02 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JAN2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRUSIECKA2011-11-02 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-02 do dziś
21. NazwiskoPRUSIECKA2011-11-02 do dziś
2. ImionaPAULINA WIESŁAWA2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-02 do dziś
31. NazwiskoFRĄCKOWIAK2004-03-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2004-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-11-02 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-11-02 do dziś
313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-11-02 do dziś
414 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-11-02 do dziś
515 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2011-11-02 do dziś
616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-11-02 do dziś
717 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2011-11-02 do dziś
818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-11-02 do dziś
920 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-11-02 do dziś
1022 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-11-02 do dziś
1123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-11-02 do dziś
1224 PRODUKCJA METALI2011-11-02 do dziś
1325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-11-02 do dziś
1426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-11-02 do dziś
1527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-11-02 do dziś
1628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-02 do dziś
1729 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-02 do dziś
1830 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-11-02 do dziś
1931 PRODUKCJA MEBLI2011-11-02 do dziś
2032 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-11-02 do dziś
2133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-11-02 do dziś
2241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-11-02 do dziś
2342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-11-02 do dziś
2443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-11-02 do dziś
2545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-11-02 do dziś
2646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-11-02 do dziś
2747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-11-02 do dziś
2849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-02 do dziś
2952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-11-02 do dziś
3055 ZAKWATEROWANIE2011-11-02 do dziś
3162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-11-02 do dziś
3268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-11-02 do dziś
3373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-11-02 do dziś
3477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-11-02 do dziś
3580 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2011-11-02 do dziś
3682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-11-02 do dziś
3769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-11-02 do dziś
3849 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2011-11-02 do dziś
3949 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2011-11-02 do dziś
4056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-11-02 do dziś
4190 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2011-11-02 do dziś
4293 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-11-02 do dziś
4364 91 Z LEASING FINANSOWY2011-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.05.2003 -30.04.2004 data złożenia 21.02.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.05.2003 -30.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.05.2003 -30.04.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.05.2003 -30.04.20042005-03-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.05.2004 -30.04.2005 R. data złożenia 03.11.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.05.2004 -30.04.2005 R.2005-11-28 do dziś
3data złożenia 24.08.2006 okres 01.05.2005 R. -30.04.2006 R.2006-09-19 do dziś
4data złożenia 16.11.2007 okres 01.05.2006 R. -30.04.2007 R.2007-11-22 do dziś
5data złożenia 14.11.2008 okres 01.05.2007 -30.04.20082008-12-09 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 01.05.2008 R. -30.04.2009 R.2009-07-09 do dziś
7data złożenia 28.10.2010 okres 01.05.2009 R. -30.04.2010 R.2010-11-03 do dziś
8data złożenia 08.09.2011 okres 01.05.2010 R. -30.04.2011 R.2011-09-13 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 01.05.2011 R. -30.04.2012 R.2012-07-20 do dziś
10data złożenia 23.08.2013 okres 01.05.2012 R. - 30.04.2013 R.2013-10-29 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.05.2013 DO 30.04.20142014-07-23 do dziś
12data złożenia 14.09.2015 okres OD 01.05.2014 DO 30.04.20152015-12-30 do dziś
13data złożenia 25.11.2016 okres OD 01.05.2015 DO 30.04.20162017-01-09 do dziś
14data złożenia 19.03.2018 okres OD 01.05.2016 DO 30.04.20172018-04-06 do dziś
15data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-11-09 do dziś
16data złożenia 15.11.2019 okres OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-11-15 do dziś
17data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.05.2019 DO 30.04.20202021-03-23 do dziś
18data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.05.2020 DO 30.04.20212022-06-02 do dziś
19data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.05.2021 DO 30.04.20222022-10-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.05.2005 R. -30.04.2006 R.2006-09-19 do dziś
201.05.2006 R. -30.04.2007 R.2007-11-22 do dziś
301.05.2007 -30.04.20082008-12-09 do dziś
401.05.2008 R. -30.04.2009 R.2009-07-09 do dziś
501.05.2009 R. -30.04.2010 R.2010-11-03 do dziś
601.05.2010 R. -30.04.2011 R.2011-09-13 do dziś
701.05.2011 R. -30.04.2012 R.2012-07-20 do dziś
801.05.2012 R. - 30.04.2013 R.2013-10-29 do dziś
9OD 01.05.2013 DO 30.04.20142014-07-23 do dziś
10OD 01.05.2014 DO 30.04.20152015-12-30 do dziś
11OD 01.05.2015 DO 30.04.20162017-01-09 do dziś
12OD 01.05.2016 DO 30.04.20172018-04-06 do dziś
13OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-11-09 do dziś
14OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-11-15 do dziś
15OD 01.05.2019 DO 30.04.20202021-03-23 do dziś
16OD 01.05.2020 DO 30.04.20212022-06-02 do dziś
17OD 01.05.2021 DO 30.04.20222022-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.05.2004 -30.04.2005 R.2005-11-28 do dziś
201.05.2005 R. -30.04.2006 R.2006-09-19 do dziś
301.05.2006 R. -30.04.2007 R.2007-11-22 do dziś
401.05.2007 -30.04.20082008-12-09 do dziś
501.05.2008 R. -30.04.2009 R.2009-07-09 do dziś
601.05.2009 R. -30.04.2010 R.2010-11-03 do dziś
701.05.2010 R. -30.04.2011 R.2011-09-13 do dziś
801.05.2011 R. -30.04.2012 R.2012-07-20 do dziś
901.05.2012 R. - 30.04.2013 R.2013-10-29 do dziś
10OD 01.05.2013 DO 30.04.20142014-07-23 do dziś
11OD 01.05.2014 DO 30.04.20152015-12-30 do dziś
12OD 01.05.2015 DO 30.04.20162017-01-09 do dziś
13OD 01.05.2016 DO 30.04.20172018-04-06 do dziś
14OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-11-09 do dziś
15OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-12-03 do dziś
16OD 01.05.2019 DO 30.04.20202021-03-23 do dziś
17OD 01.05.2020 DO 30.04.20212022-06-02 do dziś
18OD 01.05.2021 DO 30.04.20222022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.05.2004 -30.04.2005 R.2005-11-28 do dziś
201.05.2005 R. -30.04.2006 R.2006-09-19 do dziś
301.05.2006 R. -30.04.2007 R.2007-11-22 do dziś
401.05.2007 -30.04.20082008-12-09 do dziś
501.05.2008 R. -30.04.2009 R.2009-07-09 do dziś
601.05.2009 R. -30.04.2010 R.2010-11-03 do dziś
701.05.2010 R. -30.04.2011 R.2011-09-13 do dziś
801.05.2011 R. -30.04.2012 R.2012-07-20 do dziś
901.05.2012 R. - 30.04.2013 R.2013-10-29 do dziś
10OD 01.05.2013 DO 30.04.20142014-07-23 do dziś
11OD 01.05.2014 DO 30.04.20152015-12-30 do dziś
12OD 01.05.2015 DO 30.04.20162017-01-09 do dziś
13OD 01.05.2016 DO 30.04.20172018-04-06 do dziś
14OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-11-09 do dziś
15OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-11-15 do dziś
16OD 01.05.2019 DO 30.04.20202021-03-23 do dziś
17OD 01.05.2020 DO 30.04.20212022-06-02 do dziś
18OD 01.05.2021 DO 30.04.20222022-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów