SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FLOTA”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000198571
Numer REGON: 193022316
Numer NIP: 5862123631
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-10-10
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/16334/23/314]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FLOTA”2004-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2004-03-19 do dziś
2. Adresulica STAROWIEJSKA nr domu 13 nr lokalu 13 kod pocztowy 81-356 poczta GDYNIA 2004-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z 25 WRZEŚNIA 2003 R. ZMIENIONY UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z 27.02.2004 R. W PAR. 31 PKT 5.2004-03-19 do dziś
216.06.2005 R., PAR. 2 PKT 5-DODANO, PAR. 13 PKT 3-USUNIĘTO, PAR. 15 PKT 4-ZMIENIONO, PAR. 17 PKT 1-ZMIENIONO, PAR. 23 PKT 6-DODANO, PAR. 25 PKT 1-ZMIENIONO, PAR. 25 PKT 2, 3, 4-ZMIENIONO, PAR. 33 PKT 7-USUNIĘTO, ROZDZIAŁ XX-ZMIENIONO TYTUŁ, PAR. 70 PKT 1, 2ZMIENIONO, PAR. 70 PKT 5, 6-DODANO, PAR. 71 PKT 3, 4, 5, 6, 7-DODANO, PAR. 72-USUNIĘTO, PAR. 74 (NOWY)-DODANO PKT 2, PAR. 83 PKT 3USUNIĘTO, PAR. 83 PKT 4, 5, 6, 7, 8-ZMIENIONO NUMERACJĘ, PAR. 85-ZMIENIONO TREŚĆ PKT 1, 5 I 8, PAR. 85 PKT 6-USUNIĘTO, PAR. 98 PKT 2ZMIENIONO, ZMIANA NUMERACJI PAR. 73 DO PAR. 101 KOLEJNO O JEDEN W DÓŁ, ZMIANA OZNACZEŃ PODPUNKTÓW Z CYFR NA KOLEJNE LITERY ALFABETU: PAR. 4 PKT 3 I 5, PAR. 6 PKT 5, PAR. 15 PKT 4, PAR. 38 PKT 1, PAR. 45 PKT 2, PAR. 48 PKT 3, PAR. 52 PKT 2, PAR. 53 PKT 2, PAR. 77 PKT 1, PAR. 78 PKT 2, PAR. 84 PKT 1, PAR. 85 PKT 1, PAR. 90 PKT 2, PAR. 96 PKT 1, 2;2005-07-28 do dziś
329.11.2007 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2008-02-15 do dziś
428.06.2017R., UCHYLENIE W CAŁOŚCI STATUTU I PRZYJĘCIE ZA PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FLOTA”2017-11-17 do dziś
511.12.2019 R., UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU.2020-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2004-03-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuA) ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW S.M. „BAŁTYK” Z DNIA 14 CZERWCA 2003 UCHWAŁA NR 10 O PODZIALE. B) WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POWOŁAŁO SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „CENTRUM” Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2003 R.2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAŁTYK” W GDYNI2004-03-19 do dziś
3. Numer w rejestrze0000167663 2004-03-19 do dziś
5. Numer REGON0004840092004-03-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSARACEN2023-04-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2023-04-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-04-12 do dziś
21. NazwiskoWABIA2005-07-28 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2005-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-07-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-28 do dziś
31. NazwiskoMICHALSKI2004-03-19 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ANDRZEJ2004-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARSKA2023-10-10 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKULSKI2023-10-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2023-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDWOŃ2020-08-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PIOTR2020-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDWOŃ2023-10-10 do dziś
2. ImionaDANUTA2023-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-28 do dziś
2data złożenia 10.01.2007 okres 01.01.2005 - 31.12.2005 R.2007-03-09 do dziś
3data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-01-04 do dziś
4data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
5data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
7data złożenia 01.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-26 do dziś
8data złożenia 16.07.2012 okres 2011 ROK2012-10-08 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 2012R.2013-11-05 do dziś
10data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
12data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
13data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
14data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
15data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
17data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
18data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
19data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.2005 R.2007-03-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-01-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
62010 ROK2011-07-26 do dziś
72011 ROK2012-10-08 do dziś
82012R.2013-11-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062008-01-04 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
52010 ROK2011-07-26 do dziś
620112013-01-07 do dziś
72012R.2013-11-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPOŁĄCZENIE2017-11-17 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPOŁĄCZENIE NA MOCY UCHWAŁY NR 10 Z DNIA 28.06.2017 R. WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI FLOTA I UCHWAŁY NR 3 Z DNIA 28.06.2017 R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FLOTA II2017-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów