LABORATORIUM PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ WÓJCIKIEWICZ I JACEK KRYŃSKI

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000198093
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2004-03-03
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/25784/3/257]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0114251362004-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ WÓJCIKIEWICZ I JACEK KRYŃSKI2004-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 2852004-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-03-03 do dziś
2. Adresulica OSTROBRAMSKA nr domu 78 nr lokalu 132 kod pocztowy 04-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.IX.1995 R.2004-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIKIEWICZ2004-03-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYŃSKI2004-03-03 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-03-03 do dziś
285 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-03 do dziś
352 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-03-03 do dziś
452 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-03-03 do dziś
551 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-03-03 do dziś
651 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2004-03-03 do dziś
780 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2004-03-03 do dziś
822 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK I BROSZUR2004-03-03 do dziś
922 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA2004-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacje o otwarciu likwidacji22.12.2003 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW2004-03-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2004-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIKIEWICZ2004-03-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-03-03 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki22.12.2003 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW2004-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów