TARGET M. P. TURLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000198079
Numer REGON: 890626032
Numer NIP: 8862305500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509231/23/944]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-03-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 890626032 NIP 88623055002011-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTARGET M. P. TURLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2011-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2004-03-02 do dziś
2. Adresulica ORKANA nr domu 100A kod pocztowy 58-307 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2004-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101 GRUDNIA 2003 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ; 27 LUTEGO 2004 R., SKREŚLONO §13, DOTYCHCZASOWY §14 OTRZYMAŁ NUMER 13, DALSZE §§ OTRZYMAŁY NUMERACJĘ ZMNIEJSZONĄ O JEDEN.2004-03-02 do dziś
201.12.2004 R. -DODANO § 6 PKT 36.2004-12-23 do dziś
320.12.2006 R. - ZMIANY DOTYCZĄ § 2, § 9, § 10, § 11, § 12 POPRZEZ UZNANIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § 12 JAKO UST. 1 I DODANIE § 12 UST. 22007-02-26 do dziś
428.04.2007 R. ZMIANY PKT 1 OZNACZENIA STRON UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, § 7 PKT 11; § 112007-06-20 do dziś
525.11.2011 R. -ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI;2011-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-03-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 §4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 30 LISTOPADA 2003 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „FIRMA HANDLOWA >>BRZDĄC<<” PIOTRA DARIUSZA TURLIŃSKIEGO I RYSZARDA GRZEGORZA WĘGLOWSKIEGO WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA POD NUMERAMI 25680 I 6053; NUMER REGON 890626032.2004-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURLIŃSKI2004-03-02 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2004-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJAKOWSKA TURLIŃSKA2007-06-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA WIESŁAWA2007-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-06-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-06-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-06-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-06-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY2007-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJAKOWSKA TURLIŃSKA2007-06-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA WIESŁAWA2007-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURLIŃSKI2004-03-02 do dziś
2. ImionaPIOTR DARIUSZ2004-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-01-31 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-01-31 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-31 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-31 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-01-31 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-01-31 do dziś
746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-05-29 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2020-05-29 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2003 -31.12.20032008-07-21 do dziś
2data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042008-07-21 do dziś
3data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-07-21 do dziś
4data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-07-21 do dziś
5data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
6data złożenia 05.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-25 do dziś
7data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
8data złożenia 08.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-04 do dziś
9data złożenia 16.02.2012 okres 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-02-27 do dziś
10data złożenia 14.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
11data złożenia 04.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
12data złożenia 08.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
13data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
14data złożenia 28.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-03-01 do dziś
15data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
18data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
19data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032008-07-21 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042008-07-21 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-07-21 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-07-21 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-03-25 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-04 do dziś
901.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-02-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów