„BOROWINA” ZAKŁAD MIĘSNY PODSIADŁY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000198071
Numer REGON: 730016036
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-04-14
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/9849/21/345]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOROWINA” ZAKŁAD MIĘSNY PODSIADŁY SPÓŁKA JAWNA2007-08-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina ZŁOCZEW miejscowość BROSZKI2004-03-09 do dziś
2. Adresnr domu 34 kod pocztowy 98-270 poczta ZŁOCZEW kraj POLSKA 2004-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W DNIU 15.01.2003 R., NASTĘPNIE ZMIENIONA ANEKSEM NR 1 Z DNIA 19.02.2004 R. W ZAKRESIE TREŚCI PAR. 2 PKT 1.2004-03-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 25.10.2006 R, NOTARIUSZ WALDEMAR BARTOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERADZU, REPERTORIUM A NR 1567/2006 -DODANO PUNKTY C/ I D/ W § 3, DODANO PUNKT 3 W § 8 UMOWY SPÓŁKI;2006-12-05 do dziś
312 LIPCA 2007 R., NOTARIUSZ WALDEMAR BARTOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERADZU, REP. A NR 1316/2007 -ZMIANA § 2 PKT 1, PKT 2; DODANIE DO § 3 LITERY „E”.2007-08-08 do dziś
425.05.2009 R. -ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2009-10-13 do dziś
504 GRUDNIA 2009 ROKU ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2010-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-03-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE Z MOCY PRAWA W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH SPÓŁKI CYWILNEJ O NAZWIE: PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „BOROWINA” ZAKŁAD MIĘSNY JANINA I STANISŁAW ZALEWSCY W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓLNIKAMI PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI SĄ: JANINA ZALEWSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZŁOCZEWIE POD NR 1108/04, STANISŁAW ZALEWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZŁOCZEWIE POD NR 1109/04.2004-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-09 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODSIADŁA2007-08-08 do dziś
2. ImionaANETA2007-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODSIADŁY2007-08-08 do dziś
2. ImionaDANIEL2007-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-08-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-08-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-08-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-08-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2004-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODSIADŁA2007-08-08 do dziś
2. ImionaANETA2007-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODSIADŁY2007-08-08 do dziś
2. ImionaDANIEL2007-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2009-10-13 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-13 do dziś
346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2009-10-13 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-10-13 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-13 do dziś
647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-13 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-13 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-13 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-10-13 do dziś
1010 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
2data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
3data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
4data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
5data złożenia 24.04.2013 okres 01.01. 2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-29 do dziś
6data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
7data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
8data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
9data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
10data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
11data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
12data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-13 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
501.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów