SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KORA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000197695
Numer REGON: 271045018
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/14361/22/929]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP2710450182004-05-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KORA”2004-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 12662004-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2004-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica KS.ŚWIERZEGO nr domu 3 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2007-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY DNIA 09.05.1991 R. UCHWAŁA NR 2/2003 WZCZ Z 26.06.2003 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT2004-05-10 do dziś
229 LISTOPADA 2007 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU -ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2008-03-17 do dziś
3DNIA 22.06.2017 R. ZMIENIONO W § 49 UST. 1 W § 52 UST. 1 W § 53 UST. 1 DODANO: W § 43 UST. 1 PKT 23 W § 51 UST. 1 PO PKT 11 - PPKT 11 ZE ZNACZKIEM 1 I 11 ZE ZNACZKIEM 22017-10-04 do dziś
414.06.2018 R. ZMIANA STATUTU SM „KORA” : ZMIENIONO: § 2, § 9, § 10, § 12 UST. 1, § 13, § 15 UST. 3, § 15 UST. 4, § 17, § 58 UST. 5, § 59, § 61 UST. 1, § 61 UST. 2, § 61 UST. 3, § 62, § 63, § 65, § 67, § 73, § 74, § 92, § 97, § 129 UST. 2, § 143. DODANO: § 66 (1). USUNIĘTO: § 14, § 16 PKT. 2, § 16 PKT. 6, § 21 UST. 1, § 125 UST. 1 PKT 5.2018-11-26 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 6/2019 W DNIU 13.06.2019R. ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POSTANOWIŁO O ZMIANACH: ZMIENIONO: § 46, § 52 UST. 1, § 68 UST. 1, § 86 UST. 1, § 86 UST. 2, § 86 UST. 3, § 133 UST. 2 DODANO: § 14, § 30 UST. 4 ZE ZN 1, § 133 UST. 2 ZE ZN. 1 USUNIĘTO: § 51 PKT 5, § 88, § 89, § 90, § 912019-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWA PEŁNOMOCNICY. W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ DWAJ LUB TRZEJ CZŁONKOWIE, OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2017-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANECZKO2020-12-09 do dziś
2. ImionaTERESA2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-09 do dziś
21. NazwiskoSIEKANKA2004-05-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-10 do dziś
31. NazwiskoGOLIŃSKA2017-01-30 do dziś
2. ImionaMARIA2004-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-10 do dziś
41. NazwiskoBARCZYŃSKA2004-05-10 do dziś
2. ImionaIRENA2004-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERBESZ2020-12-09 do dziś
2. ImionaLIDIA2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEGIER2020-12-09 do dziś
2. ImionaJANINA2020-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACHOWSKA2017-10-04 do dziś
2. ImionaANNA2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-10 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-10 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-10 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-05-10 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2004-05-10 do dziś
692 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2004-05-10 do dziś
792 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
2data złożenia 30.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-13 do dziś
3data złożenia 08.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-17 do dziś
4data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
5data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
7data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
8data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
9data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
10data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12data złożenia 26.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
14data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
17data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
18data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-17 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-13 do dziś
3ZA 2006 R.2007-10-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-13 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-17 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-26 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów