FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „GIL” SPÓŁKA JAWNA GIL KRYSTYNA, GIL STANISŁAW

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000197400
Numer REGON: 490396567
Numer NIP: 7360006758
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-05-26
Sygnatura akt[RDF/383534/22/438]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „GIL” SPÓŁKA JAWNA GIL KRYSTYNA, GIL STANISŁAW2004-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina BIAŁY DUNAJEC miejscowość BIAŁY DUNAJEC2004-02-26 do dziś
2. Adresulica JANA PAWŁA II nr domu 147C kod pocztowy 34-425 poczta BIAŁY DUNAJEC kraj POLSKA 2004-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.12.1991R UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 30.12.2003 R. -UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ, UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2004-02-26 do dziś
216.12.2009 R. ZMIANA § 62010-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-02-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFHU „GIL” GIL KRYSTYNA, GIL STANISŁAW SPÓŁKA CYWILNA2004-02-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-02-26 do dziś
3. Numer w rejestrze21/2001, 22/20012004-02-26 do dziś
5. Numer REGON4903965672004-02-26 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIL2004-02-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW PIOTR2004-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIL2004-02-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ZOFIA2004-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIL2004-02-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW PIOTR2004-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIL2004-02-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ZOFIA2004-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
2data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
3data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
4data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-07 do dziś
5data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-12 do dziś
6data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-04 do dziś
7data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-20 do dziś
8data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
9data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
10data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
11data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
12data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-04 do dziś
13data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-05-07 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-05-12 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-05-04 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-05-20 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów