„BOSKALIS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000196779
Numer REGON: 812675057
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-02-09
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1131/22/544]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812675057 NIP 85224107352011-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSKALIS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 143032004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2013-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica MARIANA LANGIEWICZA nr domu 28 nr lokalu 2 kod pocztowy 70-263 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110 GRUDNIA 1999 R. PRZED NOTARIUSZEM W GDAŃSKU -C.PIETRASIKIEM, REP. A 2593/1999 23 GRUDNIA 2003 R. PRZED NOTARIUSZEM W SZCZECINIE LECHEM ZAGOZDĄ, REP. A 2295/2003, UCHYLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ I WPROWADZA NOWE BRZMIENIE PAR. 1-182004-02-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 MARCA 2021 R., REP. A NR 2024/2021, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA - PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §2, §3 UST.1., §4, §5, §9 UST.1., §132021-04-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 GRUDNIA 2021 R., REP. A NR 10166/2021, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA-PILIP, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - DODANO § 16 UST. 52022-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSKALIS WESTMINSTER INTERNATIONAL B.V.2004-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)2022-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAULSEN2022-02-09 do dziś
2. ImionaJAN2022-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOOIJ2022-02-09 do dziś
2. ImionaJOHANNES PETRUS2022-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSZCZUBEŁEK2013-03-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2013-03-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-03-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2021-04-14 do dziś
208 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2021-04-14 do dziś
309 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2021-04-14 do dziś
430 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2021-04-14 do dziś
538 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2021-04-14 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2021-04-14 do dziś
742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2021-04-14 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2021-04-14 do dziś
943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2021-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 29.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-09-21 do dziś
2data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.20052006-09-12 do dziś
3data złożenia 05.11.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-11-13 do dziś
4data złożenia 12.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-17 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-15 do dziś
6data złożenia 06.09.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-15 do dziś
7data złożenia 10.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-16 do dziś
8data złożenia 25.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
9data złożenia 05.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-12 do dziś
10data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
11data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
13data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
14data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
15data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
16data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
17data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.20052006-09-12 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-11-13 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-17 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-15 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-15 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-16 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-09-21 do dziś
201.01.2005 R. DO 31.12.20052006-09-12 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-11-13 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-17 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-15 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-11-15 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-16 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów