LETIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000196778
Numer REGON: 634559624
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2009-07-10
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/11156/9/217]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLETIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina LUBOŃ miejscowość LUBOŃ2009-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBOŃ ulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 7A kod pocztowy 62-030 poczta LUBOŃ kraj POLSKA 2009-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.01.2004 R., KAROLINA HYJEK-MARCHEL NOTARIUSZ W POZNANIU, REP. A NR 212/2004 ORAZ 16.02.2004 R., KAROLINA HYJEK-MARCHEL NOTARIUSZ W POZNANIU, REP. A NR 1807/2004, ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI.2004-02-27 do dziś
212 MAJA 2004 R., REP. A NR 6391/2004, NOTARIUSZ KAROLINA HYJEK-MARCHEL, E.DOROTA DROŻDŻ NOTARIUSZ, KAROLINA HYJEK-MARCHEL NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, 61-732 POZNAŃ ZMIANA PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI ORAZ WYKREŚLENIE Z PAR. 10 USTĘPU 32004-06-19 do dziś
316 STYCZNIA 2009 ROKU, NOTARIUSZ KAROLINA HYJEK-MARCHEL, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEGO 20/3, REP. A 433/2009, ZMIENIONO § 2, § 4, § 7 UMOWY SPÓŁKI.2009-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASEJA2009-02-26 do dziś
2. ImionaLECH KAZIMIERZ2009-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁ2009-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE, JEDNOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2009-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASEJA2009-02-26 do dziś
2. ImionaLECH KAZIMIERZ2009-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-26 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANEK2004-02-27 do dziś
2. ImionaGENOWEFA MAŁGORZATA2004-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-27 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-02-27 do dziś
255 30 A RESTAURACJE2004-02-27 do dziś
355 40 BARY2004-02-27 do dziś
465 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2004-02-27 do dziś
570 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-27 do dziś
670 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-27 do dziś
770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-27 do dziś
870 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-02-27 do dziś
970 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-02-27 do dziś
1070 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2004-02-27 do dziś
1145 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-02-27 do dziś
1245 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-02-27 do dziś
1351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-02-27 do dziś
1452 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-02-27 do dziś
1551 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-02-27 do dziś
1651 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-02-27 do dziś
1751 39 NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-02-27 do dziś
1855 1 HOTELE2004-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
2data złożenia 26.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-24 do dziś
3data złożenia 20.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-02 do dziś
4data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
5data złożenia 03.06.2009 okres 01.01.2008-05.06.20082009-07-10 do dziś
6data złożenia 03.06.2009 okres 06.06.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
401.01.2008-05.06.20082009-07-10 do dziś
506.06.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-24 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-10-02 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
501.01.2008-05.06.20082009-07-10 do dziś
606.06.2008-31.12.20082009-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji06.06.2008 R., PRZYCZYNA ROZWIĄZANIA: ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI UCHWAŁĘ NR 1 Z DNIA 06 CZERWCA 2008 ROKU O ROZWIĄZANIU BUDOM-LOMEX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODJĘŁO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BUDOM-LOMEX SP. Z O.O. NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 06 CZERWCA 2008 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ E. DOROTA DROŻDŻ, KAROLINA HYJEK-MARCHEL SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, 61-723 POZNAŃ. PRZEBIEG NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BUDOM-LOMEX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ORAZ UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANE ZOSTAŁY PRZEZ E. DOROTĘ DROŻDŻ NOTARIUSZA W POZNANIU AKT NOTARIALNY REP. A NR 6464/2008.2008-10-07 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji16.01.2009 R., UCHWAŁA NR 1 JEDYNEGO WSPÓLNIKA O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI, 16.01.2009 R., NOTARIUSZ KAROLINA HYJEK-MARCHEL, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEGO 20/3, REP. A 433/20092009-02-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2008-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności06.06.2008 R., PRZYCZYNA ROZWIĄZANIA: ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI UCHWAŁĘ NR 1 Z DNIA 06 CZERWCA 2008 ROKU O ROZWIĄZANIU BUDOM-LOMEX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODJĘŁO ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BUDOM-LOMEX SP. Z O.O. NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 06 CZERWCA 2008 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ E. DOROTA DROŻDŻ, KAROLINA HYJEK-MARCHEL SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, 61-723 POZNAŃ. PRZEBIEG NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BUDOM-LOMEX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ORAZ UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANE ZOSTAŁY PRZEZ E. DOROTĘ DROŻDŻ NOTARIUSZA W POZNANIU AKT NOTARIALNY REP. A NR 6464/2008.2008-10-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów