EMTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000196697
Numer REGON: 002008951
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[RDF/405168/22/494]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002008951 NIP 52201008642013-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 227932004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POPULARNA nr domu 8 kod pocztowy 02-473 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.1990 R. SPORZĄDZONY W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W WARSZAWIE, AL. GEN. ŚWIERCZEWSKIEGO 58 PRZED NOTARIUSZEM WŁADYSŁAWĄ FILOCHOWSKĄ ZA REPERTORIUM A NR II-13922/90; AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.02.2004 R., NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 82A M.28, REPERTORIUM A NR 484/2004 -ZMIENIONY ZOSTAŁ § 8, § 10 ORAZ WPISANO SŁOWA KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ ROK OBROTOWY.2004-02-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.12.2005 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, UL. BONIFRATERSKA NR 6 LOK. 17 WARSZAWA, REPERT. A NR 6891/2005.NUMER ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW W UMOWIE SPÓŁKI: -NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJĄ § § 2, 6, 8, 10 -DOTYCHCZASOWY § 12 OTRZYMUJE OZNACZENIE § 12 UST. 1 ZE ZMIANĄ SŁOWA „DZIEWIĘCIOKROTNEJ” NA „CZTEROKROTNEJ” -W § 12 DODAJE SIĘ UST. 2 -DOTYCHCZASOWY § 14 OTRZYMUJE OZNACZENIE § 14 UST. 1 -W § 14 DODAJE SIĘ UST. 2 W § 15 SŁOWO „WŁADZAMI” ZASTĘPUJE SIĘ SŁOWEMI „ORGANAMI” -W § 16 SŁOWO „CZTERECH” ZASTĘPUJE SIĘ SŁOWEM „SZEŚCIU” W § 18 OSTATNIE ZDANIE OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE2006-02-23 do dziś
313.10.2009 REP. A NR 8866/2009, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA MAŁGORZATA FARION, ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 2, PAR. 6, PAR. 8 UST. 2 USUNIĘTO DRUGIE ZDANIE W PAR. 132009-11-24 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DN. 20.08.2013 R., REP. A 5820/2013, NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZM. PAR: 6, 182013-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKI2004-02-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH HUBERT2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47500 ZŁOTYCH2006-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2006-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKA2006-02-23 do dziś
2. ImionaJADWIGA2006-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES2006-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKI2004-02-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH HUBERT2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
247 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
547 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
646 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2009-11-24 do dziś
746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-11-24 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-11-24 do dziś
995 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2009-11-24 do dziś
1095 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-11-24 do dziś
1195 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2009-11-24 do dziś
1269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-11-24 do dziś
1372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-11-24 do dziś
1473 1 REKLAMA2009-11-24 do dziś
1573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-11-24 do dziś
1670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-11-24 do dziś
1770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-11-24 do dziś
1870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-11-24 do dziś
1982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-11-24 do dziś
2047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
2147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-24 do dziś
2218 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2009-11-24 do dziś
2318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-11-24 do dziś
2418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-11-24 do dziś
2546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-11-24 do dziś
2647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-11-24 do dziś
2772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-11-24 do dziś
2885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-11-24 do dziś
2991 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2009-11-24 do dziś
3068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-11-24 do dziś
3182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-11-24 do dziś
3282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-11-24 do dziś
3347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-09-23 do dziś
3468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-09-23 do dziś
3577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-23 do dziś
3682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2013-09-23 do dziś
3786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
2data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
3data złożenia 18.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
4data złożenia 13.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-28 do dziś
5data złożenia 23.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
6data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
8data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
9data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
10data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
11data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
12data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
13data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
15data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
16data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów