„DOBRA ZIEMIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000196670
Numer REGON: 750411863
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-05-23
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11283/19/79]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP7504118632004-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRA ZIEMIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 50902004-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina PRUSICE miejscowość RASZOWICE2004-04-28 do dziś
2. Adresnr domu 23 kod pocztowy 55-110 poczta PRUSICE 2004-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1TEKST PIERWOTNY -03.06.1993, NOTARIUSZ BARBARA KIEŁBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA 27, REPERTORIUM A NR 1332/1993,2004-04-28 do dziś
221.07.2004, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA S.C. WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 1866/2004 -UCHYLONO POSTANOWIENIA CAŁEJ UMOWY SPÓŁKI I POWOŁANO NOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI2004-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVON LUCKE2011-10-19 do dziś
2. ImionaJOACHIM GEORG FRANZ2011-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały690 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego69000,00 ZŁ2006-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport119000,00 PLN2004-04-28 do dziś
227000,00PLN2004-08-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ALBO PROKURENTA2004-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVON LUCKE2013-09-24 do dziś
2. ImionaMAXIMILIAN2013-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO2004-08-11 do dziś
205 RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-08-11 do dziś
315 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-08-11 do dziś
422 23 Z INTROLIGATORSTWO2004-08-11 do dziś
551 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2004-08-11 do dziś
651 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-08-11 do dziś
752 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2004-08-11 do dziś
852 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2004-08-11 do dziś
955 HOTELE I RESTAURACJE2004-08-11 do dziś
1060 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-08-11 do dziś
1160 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2004-08-11 do dziś
1201 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ.2006-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
2data złożenia 23.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
3data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
4data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
5data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
6data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASEWICZ2019-05-23 do dziś
2. ImionaMAREK2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania15.05.2019R., POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ IX GOSPODARCZY KRS SYGN.AKT WR IX NS-REJ KRS 27740/18/527 - KURATOR USTANOWIONY Z WNIOSKU NACZELNIKA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WE WROCŁAWIU CELEM REPREZENTOWANIA „DOBRA ZIEMIA” SP. Z O. O. JAKO ZOBOWIĄZANEGO W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RASZOWICACH, DLA KTÓREJ PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA NR WR1W/00018458/42019-05-23 do dziś
6. Data powołania kuratora15.05.20192019-05-23 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów