FIRMA HANDLOWA „AS” SPÓŁKA JAWNA ŁAŚ MACIEJ, ZGIERSKI MICHAŁ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000196632
Numer REGON: 491879523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-03-03
Sygnatura akt[RDF/470740/23/608]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „AS” SPÓŁKA JAWNA ŁAŚ MACIEJ, ZGIERSKI MICHAŁ2004-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KALWARYJSKA nr domu 69 nr lokalu 9 kod pocztowy 30-504 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „AS” SPÓŁKA JAWNA ŁAŚ MACIEJ, ZGIERSKI MICHAŁ ODDZIAŁ ZAKOPANE2004-02-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2004-02-24 do dziś
3. Adresulica KASPRUSIE nr domu 2 kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE 2004-02-24 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.06.2003 R.2004-02-24 do dziś
2ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 01.01.2010 R., -ZMIENIONO § 2.2010-12-01 do dziś
309.05.2013 R., ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI2013-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAŚ2004-02-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAKUB2004-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2004-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGIERSKI2004-02-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ NORBERT2004-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2004-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAŚ2004-02-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAKUB2004-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGIERSKI2004-02-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ NORBERT2004-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-01 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-01 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-12-01 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-12-01 do dziś
546 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-12-01 do dziś
647 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-12-01 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-12-01 do dziś
892 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2010-12-01 do dziś
947 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
2data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
3data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-01 do dziś
4data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
5data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-23 do dziś
6data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-07-16 do dziś
7data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-07-16 do dziś
8data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-07-16 do dziś
9data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-08-01 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-23 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-07-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-07-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-07-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-02-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-02-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-02-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-24 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-09-082020-09-17 do dziś