„BUDOREM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000196097
Numer REGON: 271958990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-06
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/21255/21/902]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOREM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 101282004-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2004-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. KONOPNICKIEJ nr domu 30 kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2021-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KANCLARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ STANISŁAWA BŁOŃSKA-NOWAK W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. 3 MAJA 22, DNIA 20.09.1993 R. REPERTORIUM A NR 5397/93 ZMIANA: KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. KOŚCIUSZKI 5A, NOTARIUSZ JAN DUDA DNIA 11.12.2003 REPERTORIUM A NR 11088/2003; ZMIANIE ULEGŁY PAR. PAR. 6, 7, 8, 10, 13, 21, 232004-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOINBAQ SP. Z O.O.2021-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2432368172021-09-06 do dziś
4. Numer KRS0000458771 2021-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ.2021-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2004-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄCAL2021-09-06 do dziś
2. ImionaANNA2021-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2021-09-06 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2021-09-06 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-09-06 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2021-09-06 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-09-06 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2010 okres 20082010-05-19 do dziś
2data złożenia 09.04.2010 okres 20072010-05-19 do dziś
3data złożenia 02.07.2007 okres 20062010-05-19 do dziś
4data złożenia 30.07.2006 okres 20052010-05-19 do dziś
5data złożenia 06.07.2005 okres 20042010-05-19 do dziś
6data złożenia 19.07.2010 okres 20092010-10-05 do dziś
7data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-06-07 do dziś
8data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-07 do dziś
9data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-07 do dziś
10data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-06 do dziś
11data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-06 do dziś
12data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
13data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
14data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-03 do dziś
15data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120082010-05-19 do dziś
220072010-05-19 do dziś
320062010-05-19 do dziś
420052010-05-19 do dziś
520042010-05-19 do dziś
620092010-10-05 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-06-07 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-07 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120082010-05-19 do dziś
220072010-05-19 do dziś
320062010-05-19 do dziś
420052010-05-19 do dziś
520042010-05-19 do dziś
620092010-10-05 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-06-07 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-06-07 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów