FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „GALLI” SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIKUŁA,JOLANTA MIKUŁA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000196023
Numer REGON: 852540834
Numer NIP: 8711632075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-05-19
Sygnatura akt[RDF/488737/23/281]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP8525408342006-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „GALLI” SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIKUŁA, JOLANTA MIKUŁA2004-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWSKI gmina DĄBROWA TARNOWSKA miejscowość DĄBROWA TARNOWSKA2004-03-03 do dziś
2. Adresulica JAGIELLOŃSKA nr domu 39 kod pocztowy 33-200 poczta DĄBROWA TARNOWSKA kraj POLSKA 2004-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „GALLI” SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIKUŁA, JOLANTA MIKUŁA O/MIELEC2004-03-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2004-03-03 do dziś
3. Adresulica PIASKOWA nr domu 1 A kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC 2004-03-03 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.12.2003 R.-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 29.01.2004 R.-ZMIANA UMOWY W PAR. 6 ZŁOŻONO DO AKT REJESTROWYCH TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-03-03 do dziś
2ZMIANA Z DNIA 21.12.2009 R. § 5 UMOWY SPÓŁKI2010-01-07 do dziś
301.03.2016 ROKU - ZMIENIONO § 6 07.03.2016 ROKU - DODANO § 9 PKT 32016-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-03-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.12.2003 ROK-UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „GALLI” SPÓŁKA CYWILNA MARIAN MIKUŁA, JOLANTA MIKUŁA KTÓRZY ZAREJESTROWANI BYLI W DOTYCHCZASOWYM REJESTRZE POD NUMERAMI: G-7660/56/2001, G-7660/55/2001 O PRZEKSZTAŁCENIU TEJ SPÓŁKI W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „GALLI” SPÓŁKA JAWNA MARIAN MIKUŁA, JOLANTA MIKUŁA2004-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „GALLI” S.C.MIKUŁA MARIAN, MIKUŁA JOLANTA2004-03-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-03-03 do dziś
3. Numer w rejestrzeG-7660/56/01, G-7660/55/012004-03-03 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY OLESNO2004-03-03 do dziś
5. Numer REGON8525408342004-03-03 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁA2004-03-03 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁA2004-03-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-03-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK2004-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁA2004-03-03 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁA2004-03-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWISZNIEWSKA2023-01-13 do dziś
2. ImionaURSZULA2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2023-01-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2010-01-07 do dziś
247 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,2010-01-07 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2010-01-07 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-07 do dziś
552 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-01-07 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-07 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI2010-01-07 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-07 do dziś
910 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2010-01-07 do dziś
1046 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2023-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.02.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-23 do dziś
2data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
3data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
4data złożenia 27.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-11 do dziś
5data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 ROK2009-08-13 do dziś
6data złożenia 29.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-15 do dziś
7data złożenia 21.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-28 do dziś
8data złożenia 26.09.2012 okres 2011 ROK2012-10-03 do dziś
9data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
10data złożenia 15.12.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
11data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
17data złożenia 13.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
18data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
19data złożenia 19.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-02-23 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
42007 ROK2008-07-11 do dziś
501.01.2008-31.12.2008 ROK2009-08-13 do dziś
62009 ROK2010-07-15 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-28 do dziś
82011 ROK2012-10-03 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów