„TALITEKS POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000195956
Numer REGON: 592270353
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-01-25
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/35528/23/742]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TALITEKS POL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina BEŁCHATÓW miejscowość BEŁCHATÓW2004-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BEŁCHATÓW ulica —- nr domu —- nr lokalu —- kod pocztowy —- poczta —- kraj POLSKA 2013-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA WIESŁAWY WEJDER-GAŁKOWSKIEJ W BEŁCHATOWIE REP. A NR 4896/2003 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANIUK2024-01-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2024-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2024-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2024-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2004-02-19 do dziś
263 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2004-02-19 do dziś
363 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2004-02-19 do dziś
463 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2004-02-19 do dziś
563 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2004-02-19 do dziś
651 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-02-19 do dziś
751 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2004-02-19 do dziś
851 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2004-02-19 do dziś
951 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2004-02-19 do dziś
1051 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-02-19 do dziś
1151 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-02-19 do dziś
1255 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2004-02-19 do dziś
1352 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2004-02-19 do dziś
1452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
1552 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2004-02-19 do dziś
1651 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-02-19 do dziś
1774 40 Z REKLAMA2004-02-19 do dziś
1874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-02-19 do dziś
1974 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-02-19 do dziś
2074 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2004-02-19 do dziś
2174 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2004-02-19 do dziś
2274 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
2355 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2004-02-19 do dziś
2471 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-02-19 do dziś
2571 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-02-19 do dziś
2660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-02-19 do dziś
2760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-02-19 do dziś
2863 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-02-19 do dziś
2955 40 Z BARY2004-02-19 do dziś
3045 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-02-19 do dziś
3155 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2004-02-19 do dziś
3255 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-02-19 do dziś
3355 30 A RESTAURACJE2004-02-19 do dziś
3455 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2004-02-19 do dziś
3555 51 Z STOŁÓWKI2004-02-19 do dziś
3655 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów