„BUDOMA INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000195868
Numer REGON: 011176176
Numer NIP: 5212941566
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2004-02-19
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/25188/3/255]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0111761762004-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMA INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY KRAJOWY REJESTR SĄDOWY nr w rejestrze 191292004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-19 do dziś
2. Adresulica MELOMANÓW nr domu 2 A nr lokalu 31 kod pocztowy 00-712 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.1989 R. REP. A -II -11434/89 W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W W-WIE NOTARIUSZ PIOTR SOROKO REP. A -10375/2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ EWA MROCZEK ZMIANA § 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO UCHYLENIE I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY2004-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSUCH2004-02-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁOTYCH2004-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZAREK2004-02-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TOMASZ2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁOTYCH2004-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKI2004-02-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁOTYCH2004-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIELEWSKI2004-02-19 do dziś
2. ImionaJERZY MIKOŁAJ2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁOTYCH2004-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego28000,00 PLN2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSUCH2004-02-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCZAREK2004-02-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TOMASZ2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBOBROWSKI2004-02-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT SAMOISTNY2004-02-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-02-19 do dziś
263 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2004-02-19 do dziś
365 21 Z LEASING FINANSOWY2004-02-19 do dziś
465 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-02-19 do dziś
567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
670 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-02-19 do dziś
771 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-02-19 do dziś
873 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2004-02-19 do dziś
974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-02-19 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-02-19 do dziś
1174 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-02-19 do dziś
1245 BUDOWNICTWO2004-02-19 do dziś
1374 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2004-02-19 do dziś
1474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-02-19 do dziś
1574 40 Z REKLAMA2004-02-19 do dziś
1674 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2004-02-19 do dziś
1774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2004-02-19 do dziś
1874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
1993 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
2051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-02-19 do dziś
2152 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-02-19 do dziś
2260 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2004-02-19 do dziś
2360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-02-19 do dziś
2463 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-02-19 do dziś
2563 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2004-02-19 do dziś
2663 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów