FIRMA BUDOWLANO-PRODUKCYJNA „ALFA-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000195791
Numer REGON: 390775842
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2014-04-25
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/2470/14/806]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP3907758422004-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO-PRODUKCYJNA „ALFA-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 20322004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2004-02-18 do dziś
2. Adresulica JAŚMINOWA nr domu 3 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2004-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY-SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LEGNICY W DNIU 2000.11.29 REPERTORIUM A NR 7929/2000 PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN2004-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZ2004-02-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.536 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 768.000,00 ZŁ (SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego768000,00 PLN2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1764000,00 PLN2004-02-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZ2004-02-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 24 A PRODUKCJA KOMINÓW KWASOODPORNYCH; EKSPORT, IMPORT I DYSTRYBUCJA WYROBÓW O KTÓRYCH MOWA POD LP.12004-02-18 do dziś
226 PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I ICH POCHODNYCH; EKSPORT, IMPORT I DYSTRYBUCJA WYROBÓW O KTÓRYCH MOWA POD LP.22004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2008 okres ZA 2004 ROK2009-01-30 do dziś
2data złożenia 16.12.2008 okres ZA 2005 ROK2009-01-30 do dziś
3data złożenia 16.12.2008 okres ZA 2006 ROK2009-01-30 do dziś
4data złożenia 16.12.2008 okres ZA 2007 ROK2009-01-30 do dziś
5data złożenia 25.01.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-25 do dziś
6data złożenia 31.03.2012 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-25 do dziś
7data złożenia 10.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2004 ROK2009-01-30 do dziś
2ZA 2005 ROK2009-01-30 do dziś
3ZA 2006 ROK2009-01-30 do dziś
4ZA 2007 ROK2009-01-30 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2004 ROK2009-01-30 do dziś
2ZA 2005 ROK2009-01-30 do dziś
3ZA 2006 ROK2009-01-30 do dziś
4ZA 2007 ROK2009-01-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-25 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów