ARTLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000195662
Numer REGON: 010119680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-01-10
Sygnatura akt[RDF/186232/20/0]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0101196802004-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY KRS nr w rejestrze 347422004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-19 do dziś
2. Adresulica ZALIPIE nr domu 3 A kod pocztowy 04-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1K.N. PIOTR SOROKA WARSZAWA 1992.11.23 REP. A -5832/92 12.02.2004 -NOT. MAREK BARTNICKI KN W W-WIE UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 -ZMIANA § 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17 USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2004-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYŃSKI2014-11-15 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN MACIEJ2014-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2014-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYŃSKA2004-02-19 do dziś
2. ImionaPAULA2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTYŃSKI2004-02-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM VIDEO2004-02-19 do dziś
272 INFORMATYKA2004-02-19 do dziś
374 81 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2004-02-19 do dziś
474 4 REKLAMA2004-02-19 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-02-19 do dziś
636 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
730 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-02-19 do dziś
833 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-19 do dziś
2data złożenia 19.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
3data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-01-10 do dziś
4data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-10 do dziś
5data złożenia 10.01.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-01-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-01-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów