„AST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000195624
Numer REGON: 390330376
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2015-03-05
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/33093/14/339]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 390330376 NIP 69210045622007-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 11642004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ŚW. JERZEGO nr domu 17 nr lokalu 3 kod pocztowy 50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.1990 R. NOTARIUSZ ANNA SZERER PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WAŁBRZYCHU, REPERTORIUM A NR 289/90 07.01.2004 R. ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ MASTERNAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NUMER 130/2004, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI Z O.O. I USTALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI Z O.O.2004-02-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.03.2013 R., REPERTORIUM A NR 613/2013, NOTARIUSZ MARCIN ORLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 2A/4, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2013-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYCKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaADAM JANUSZ2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULCZYCKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaADAM JANUSZ2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
4. Numer KRSPREZES ZARZĄDU2004-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymNIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 91 Z LEASING FINANSOWY2013-07-04 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-07-04 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-07-04 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-04 do dziś
566 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-07-04 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-07-04 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-07-04 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-07-04 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-04 do dziś
1062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-07-04 do dziś
1173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-07-04 do dziś
1270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-07-04 do dziś
1370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-07-04 do dziś
1473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-07-04 do dziś
1578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-07-04 do dziś
1682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-07-04 do dziś
1782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-07-04 do dziś
1885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-30 do dziś
2data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.2007 R.2013-07-04 do dziś
3data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.2008 R.2013-07-04 do dziś
4data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.2009 R.2013-07-04 do dziś
5data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.2010 R.2013-07-04 do dziś
6data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2013-07-04 do dziś
7data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
8data złożenia 30.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-07-30 do dziś
201.01.2007 - 31.12.2007 R.2013-07-04 do dziś
301.01.2008 - 31.12.2008 R.2013-07-04 do dziś
401.01.2009 - 31.12.2009 R.2013-07-04 do dziś
501.01.2010 - 31.12.2010 R.2013-07-04 do dziś
601.01.2011 - 31.12.2011 R.2013-07-04 do dziś
701.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2007-07-30 do dziś
201.01.2007 - 31.12.2007 R.2013-07-04 do dziś
301.01.2008 - 31.12.2008 R.2013-07-04 do dziś
401.01.2009 - 31.12.2009 R.2013-07-04 do dziś
501.01.2010 - 31.12.2010 R.2013-07-04 do dziś
601.01.2011 - 31.12.2011 R.2013-07-04 do dziś
701.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów