SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZYŻYK” W CZYŻOWIE SZLACHECKIM

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000195512
Numer REGON: 830182464
Numer NIP: 8641618672
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[RDF/382998/22/6]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP8301824642004-02-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZYŻYK” W CZYŻOWIE SZLACHECKIM2004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze REJ. 3872004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SANDOMIERSKI gmina ZAWICHOST miejscowość CZYŻÓW SZLACHECKI2004-02-18 do dziś
2. Adresnr domu 123 kod pocztowy 27-630 poczta ZAWICHOST 2004-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.05.1993 ROK2004-02-18 do dziś
217.07.2015 R. - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: PKT I § 1, § 2, PKT II § 1, PKT III § 1, § 2, PKT IV § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, PKT V § 1, § 2, § 3, PKT VI § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, PKT VII A § 1, § 2, PKT VII B § 1 - § 11, PKT VII C § 1 - 4, PKT VII D § 1 - 7; DODANO: PKT I § 4, § 5, § 6, PKT VIII, PKT IX.2015-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSEMKOWICZ2016-02-24 do dziś
2. ImionaANNA IRENA2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-24 do dziś
21. NazwiskoDĘBNIEWSKA2016-02-24 do dziś
2. ImionaKLAUDIA MONIKA2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2016-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-24 do dziś
31. NazwiskoGOŹDZIOWSKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaMARIAN2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-02-24 do dziś
2. ImionaURSZULA DANUTA2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2015-11-23 do dziś
2. ImionaMARTA2015-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDAJ2004-02-18 do dziś
2. ImionaDANUTA2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-21 do dziś
5data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
6data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
7data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów