„BUDIMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000195489
Numer REGON: 010774886
Numer NIP: 5261006808
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2018-12-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/41153/18/33]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0107748862004-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDIMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 418062004-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BEMA nr domu 83 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-233 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.10.1994 NOTARIUSZ ELŻBIETA BRUDNICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ UL. SMOLNA 40; WARSZAWA REP. A -6116/94 23.12.2003 NOTARIUSZ MAREK ZIELIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 6 LOK. 15 REP. A -3659/2003 § 2.1; § 6; § 7; § 9; § 17; § 19 UST 1; § 22 UST 1; § 24; § 25; § 26 11.01.2004 NOTARIUSZ MAREK ZIELIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 6 LOK. 15 REP. A NR 427/2004 ZM. § 8 UMOWY SPÓŁKI.2004-02-17 do dziś
223.12.2004 REPERTORIUM A NR 5571/2004 NOTARIUSZ: MAREK ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. JAGIELLOŃSKA 6 LOK.15 03-721 WARSZAWA ZMIANA § 7 UST. 1, § 8, § 162005-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROWICKI2012-08-03 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2012-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2012-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2006-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-02-17 do dziś
251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-02-17 do dziś
374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-02-17 do dziś
445 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-02-17 do dziś
545 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2004-02-17 do dziś
645 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-02-17 do dziś
745 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2004-02-17 do dziś
845 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-02-17 do dziś
945 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2004-02-17 do dziś
1001 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2004-02-17 do dziś
1174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
2data złożenia 09.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
3data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
4data złożenia 11.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
5data złożenia 14.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
6data złożenia 02.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-12-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUCHLIŃSKI2018-12-17 do dziś
2. ImionaKAROL2018-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-17 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPODSTAWA POWOŁANIA - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY Z DNIA 26 CZERWCA 2018 R., SYGN. AKT XVII GC 659/15- NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 KPC ; ZAKRES DZIAŁANIA - UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W POSTĘPOWANIU TOCZĄCYM SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY, SYGN. AKT XVII GC 659/15 I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ2018-12-17 do dziś
6. Data powołania kuratora26.06.20182018-12-17 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów