SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MŁODOŚĆ”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000195409
Numer REGON: 890537222
Numer NIP: 8810006895
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[RDF/405307/22/105]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 890537222 NIP 88100068952010-07-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MŁODOŚĆ”2004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 2882004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina LĄDEK-ZDRÓJ miejscowość LĄDEK-ZDRÓJ2004-02-25 do dziś
2. Adresulica MACIEJA RATAJA nr domu 4 kod pocztowy 57-540 poczta LĄDEK-ZDRÓJ 2004-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.01.1992 R. -UCHWALENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI; 08.05.2003 R. -UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU.2004-02-25 do dziś
208.06.2004 R. ZMIANA STATUTU § 34 UST. 4 I § 55 UST. 4 ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU W NOWYM BRZMIENIU.2004-07-29 do dziś
3DNIA 30.11.2007 R. UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU. DNIA 25.01.2008 R. WYKREŚLONO § 29 UST. 2, § 29 UST. 4 W KONSEKWENCJI UST. 3 STAŁ SIĘ UST. 2 A USTĘPY 5, 6 UZYSKAŁY NUMERACJĘ 3, 4; SKREŚLONO § 40 UST. 1 PKT 2 I W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PKT 3 STAŁ SIĘ PUNKTEM NR2; ZMIENIONO § 49 UST. 5.2008-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSNOPKOWSKI2020-04-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TADEUSZ2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-16 do dziś
21. NazwiskoSZYMAŃSKA2020-04-16 do dziś
2. ImionaALICJA2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-16 do dziś
31. NazwiskoCHRUŚLICKI2020-04-16 do dziś
2. ImionaMARIAN2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWINIAK2020-04-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORYSIAK2020-04-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2014-07-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKI2014-07-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2014-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-22 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-22 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-22 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-22 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-22 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
2data złożenia 05.07.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-13 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
4data złożenia 05.09.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-27 do dziś
5data złożenia 12.06.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-06-18 do dziś
6data złożenia 26.05.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
7data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
8data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
9data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
10data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
11data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
13data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
15data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
16data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-12 do dziś
17data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-10-27 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-06-18 do dziś
5OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-13 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-10-27 do dziś
501.01.2008 DO 31.12.20082009-06-18 do dziś
6OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-12 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów