SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SKIERNIEWICACH

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000195332
Numer REGON: 000990103
Numer NIP: 8360005682
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-12-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/22965/22/4]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009901032004-02-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SKIERNIEWICACH2004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze ARS 2072004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2022-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SKIERNIEWICE ulica MSZCZONOWSKA nr domu 39A nr lokalu 14 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2022-09-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANDRZEJ.WRONISZEWSKI@GMAIL.COM2021-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z 25.09.1995-UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI.2004-02-18 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW NR 6 Z DNIA 30.06.2021R. UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI W NOWYM BRZMIENIU2022-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIELIŃSKI2022-12-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2022-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-12-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-29 do dziś
21. NazwiskoLIEDKE2022-12-29 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-12-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-12-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2022-09-26 do dziś
2. ImionaANNA GRAŻYNA2022-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDENISIUK2021-04-14 do dziś
2. ImionaLIDIA2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKA2020-12-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-30 do dziś
2data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
4data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
6data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
7data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
9data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
10data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów