SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MELIOPRI”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000195251
Numer REGON: 001221163
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-02-02
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/516/23/243]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001221163 NIP 75810497892008-10-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MELIOPRI”2004-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS-2752004-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2004-03-18 do dziś
2. Adresulica POZNAŃSKA nr domu 25A kod pocztowy 07-409 poczta OSTROŁĘKA 2004-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.07.1985 R. 24.09.2003 R.-UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT, UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2004-03-18 do dziś
217 MAJA 2008 R. UCHWAŁA IO UCHYLENIU DOTYCHCZASOWEGO STATUTU, UCHWAŁA O UCHWALENIU NOWEGO STATUTU.2008-10-24 do dziś
329.06.2019 R. - NOWY STATUT2020-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE (CO NAJMNIEJ) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - KAŻDORAZOWO PREZES ZARZĄDU I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU.2020-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMIKOŁAJCZEWSKA2023-02-02 do dziś
2. ImionaMONIKA2023-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-02-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-02 do dziś
21. NazwiskoŁOJEWSKI2022-06-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-02-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2022-06-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBKOWSKA2022-06-14 do dziś
2. ImionaMARIA2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZASKA2022-03-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAKUB2022-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 02 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH RODZIN2008-10-24 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2008-10-24 do dziś
368 32 Z USTANOWIENIE NA RZECZ CZŁONKÓW I OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU SPÓŁDZIELNI LOKALI MIESZKALNYCH2008-10-24 do dziś
468 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI WYNAJEM LUB SPRZEDAŻ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU SPÓŁDZIELNI LOKALI2016-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z 68ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI TAKICH NIERUCHOMOŚCI2016-01-22 do dziś
268 32 Z USTANAWIANIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI LOKATORSKICH PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH.2016-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-24 do dziś
2data złożenia 11.01.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-02-03 do dziś
3data złożenia 20.01.2014 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-28 do dziś
4data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
6data złożenia 26.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
9data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
10data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-10-24 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-02-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122014-01-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-10-24 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-02-03 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122014-01-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.07.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów