BUDONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000195093
Numer REGON: 550324580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-02-11
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6643/21/524]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP5503245802004-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE, V WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 5332004-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŁĄCZYNY nr domu 2/52 kod pocztowy 02-820 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.1991 R. BRONISŁAW ROGÓYSKI, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W OSTROWII MAZOWIECKIEJ ODDZIAŁ W WYSZKOWIE, REP. A 8527/912004-02-17 do dziś
218.09.2007 R., REPERTORIUM A NR 3124/2007, KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ GRZEGORZ KOŁAKOWSKI W WARSZAWIE, ZMIENIONE PARAGRAFY: 2, 3, 8 UST. 2, 8 UST. 4, 9, 10, 11 UST. 3, 19, 23, 24, 28, 29, 30, USUNIETE PARAGRAFY: 25, 27.2007-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIA2007-11-29 do dziś
2. ImionaJACEK ANTONI2007-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁOTYCH2007-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIA2007-11-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2007-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁOTYCH2007-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2007-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2007-10-22 do dziś
215 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2007-10-22 do dziś
317 WŁÓKIENNICTWO2007-10-22 do dziś
420 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2007-10-22 do dziś
521 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2007-10-22 do dziś
622 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-10-22 do dziś
724 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-10-22 do dziś
825 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-10-22 do dziś
926 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2007-10-22 do dziś
1028 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-10-22 do dziś
1130 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2007-10-22 do dziś
1231 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-22 do dziś
1334 30 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW2007-10-22 do dziś
1445 BUDOWNICTWO2007-10-22 do dziś
1551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-10-22 do dziś
1652 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-10-22 do dziś
1755 HOTELE I RESTAURACJE2007-10-22 do dziś
1860 TRANSPORT LĄDOWY2007-10-22 do dziś
1963 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-10-22 do dziś
2070 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-10-22 do dziś
2171 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-10-22 do dziś
2273 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2007-10-22 do dziś
2374 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA, POZA DZIAŁALNOŚCIĄ PRAWNICZĄ2007-10-22 do dziś
2480 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2007-10-22 do dziś
2590 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2007-10-22 do dziś
2692 7 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA2007-10-22 do dziś
2793 02 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2007-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-02-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R. data złożenia 08.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-11-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
5data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-02-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-11-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAK2021-02-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH WŁADYSŁAW2021-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-11 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE WYDZIAŁ XIII GOSPODARCZY KRS Z DNIA 27.02.2020 ROKU O USTANOWIENIU KURATORA. KURATOR UPRAWNIONY JEST DO NIEZWŁOCZNEGO POSTARANIA SIĘ O POWOŁANIE ORGANÓW SPÓŁKI, A W RAZIE POTRZEBY O LIKWIDACJĘ TEGO PODMIOTU NA PODSTAWIE ART. 42 § 2 K.C.2021-02-11 do dziś
6. Data powołania kuratora27.02.20202021-02-11 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów