DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ZDROWIA „SANUS”

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000195079
Numer REGON: 932978193
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[RDF/132912/19/537]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2004-02-17 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ZDROWIA „SANUS”2004-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina LĄDEK-ZDRÓJ miejscowość LĄDEK-ZDRÓJ2017-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość LĄDEK-ZDRÓJ ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 78 kod pocztowy 57-540 poczta LĄDEK-ZDRÓJ kraj POLSKA 2017-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.01.2004 R.; 10.02.2004 R.: -ZMIENIONO §§ 10, 15, 20 PKT 2, 21, 23, 24, 33; -SKREŚLONO PKT 4 W § 9, §§ 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19; -ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW STATUTU.2004-02-17 do dziś
205.04.2017R. USTALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2017-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2004-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA W IMIENIU FUNDACJI OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST FUNDATOR. 2. DO SKŁADANIA W IMIENIU FUNDACJI INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI LUB INNA OSOBA WYZNACZONA PRZEZ ZARZĄD.2017-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2017-06-14 do dziś
2. ImionaKONRAD JAN2017-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2004-02-17 do dziś
2. ImionaJAN2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2004-02-17 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-12-14 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-12-14 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-14 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-14 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-12-14 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-03-13 do dziś
2data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-03-13 do dziś
3data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-03-13 do dziś
4data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-03-13 do dziś
5data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-03-13 do dziś
6data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-13 do dziś
7data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-14 do dziś
8data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-14 do dziś
9data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-14 do dziś
10data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-14 do dziś
11data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
12data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-03-13 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-03-13 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-03-13 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-03-13 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-03-13 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów