BP SERVICE CENTER MARIOLA FUDALI-KUC, MAREK KUC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000195070
Numer REGON: 276881848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-03-31
Sygnatura akt[RDF/374133/22/765]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP SERVICE CENTER MARIOLA FUDALI-KUC, MAREK KUC SPÓŁKA JAWNA2004-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. PIEKARY ŚLĄSKIE gmina M. PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE2004-02-17 do dziś
2. Adresulica BYTOMSKA nr domu 50 kod pocztowy 41-940 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2004-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.12.2003 R.2004-02-17 do dziś
220.05.2004 R. -ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2004-09-22 do dziś
316.09.2015 R. - ZMIENIONO: § 3, § 62015-10-13 do dziś
415.01.2021 R. ZMIENIONO: §14, §212021-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-02-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.12.2003 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA MOCY ART. 26 § 4 KSH2004-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaARAL SERVICE CENTER S.C MARIOLA FUDALI-KUC, MAREK KUC2004-02-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-02-17 do dziś
3. Numer w rejestrze11347/01; 11348/012004-02-17 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH2004-02-17 do dziś
5. Numer REGON2768818482004-02-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUDALI KUC2004-02-17 do dziś
2. ImionaMARIOLA HALINA2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUC2004-02-17 do dziś
2. ImionaMAREK DAMIAN2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2004-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUDALI KUC2004-02-17 do dziś
2. ImionaMARIOLA HALINA2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUC2004-02-17 do dziś
2. ImionaMAREK DAMIAN2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJÓZAF2021-01-27 do dziś
2. ImionaEWA BOŻENA2021-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-01-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-02-17 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-10-13 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-13 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-10-13 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2015-10-13 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2015-10-13 do dziś
666 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-10-13 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-10-13 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-10-13 do dziś
992 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.20032004-09-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-11 do dziś
3data złożenia 13.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
4data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
5data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
6data złożenia 10.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
7data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
8data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
9data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
10data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11data złożenia 19.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
12data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
13data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
14data złożenia 17.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-17 do dziś
15data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-28 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-29 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów