APTEKA „STAROMIEJSKA” SPÓŁKA JAWNA PIEKARSCY

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000195011
Numer REGON: 231092167
Numer NIP: 6112426256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[RDF/499098/23/382]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „STAROMIEJSKA” SPÓŁKA JAWNA PIEKARSCY.2022-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2004-02-18 do dziś
2. Adresulica DŁUGA nr domu 21 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2004-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 LISTOPADA 2003 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2004-02-18 do dziś
2ANEKS Z DNIA 01.02.2007 R. ZMIENIAJĄCY § 1, § 4, § 10 UMOWY SPÓŁKI2007-03-02 do dziś
3ANEKS Z DNIA 21.12.2009R. ZMIENIAJĄCY § 5 UMOWY SPÓŁKI2010-08-16 do dziś
419.06.2017 R. ZMIANA § 10 UMOWY SPÓŁKI2017-08-03 do dziś
509.09.2020 R. ZMIENIONO: § 2, § 10.2022-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-02-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA „STAROMIEJSKA” SPÓŁKA CYWILNA JERZY PIEKARSKI, EWA PIEKARSKA, MARCIN PIEKARSKI W JELENIEJ GÓRZE (NUMER REGON 231092167, NUMERY WPISÓW W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY: 21189/2001, 21188/2001 I 21005/2001) Z DNIA 19 LISTOPADA 2003 R. W SPRAWIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁKI JAWNEJ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 K.S.H.2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKA2004-02-18 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-18 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-18 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKI2007-03-02 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2007-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-03-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKI2007-03-02 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2007-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKA2004-02-18 do dziś
2. ImionaEWA ELŻBIETA2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-05 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-05 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-12-05 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
2data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2006 R. -01.12.2006 R.2008-08-01 do dziś
3data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
201.01.2006 R. -01.12.2006 R.2008-08-01 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów