„BOX 10” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000194902
Numer REGON: 010598314
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-05-14
Sygnatura akt[RDF/57663/18/292]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0105983142004-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOX 10” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 296732004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-18 do dziś
2. Adresulica BOYA nr domu 4 nr lokalu 11 kod pocztowy 00-621 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 27.09.1991 R. NOTARIUSZ PIOTR SOROKA KANCELARIA NOTARIALNA NR 35 W WARSZAWIE REP. A 4741/91. ZMIANA AKT NOTARIALNY Z 17.12.2003 R. NOTARIUSZ WIKTOR WĄGRODZKI KANCELARIA NOTARIALNA M.BARTNICKI W WARSZAWIE, REP. A 18111/2003. ZMIANA PAR. 9, PAR. 10, PAR. 6, PAR. 11, PAR. 14 I PAR. 20 UMOWY SPÓŁKI.2004-02-18 do dziś
27 MARCA 2006 R. REP. A NR 2373/2006 ASSESOR NOTARIALNY WIKTOR WĄGRODZKI, KANCELARIA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY S.C. WARSZAWA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 ZMIANA § 9 I § 10 UMOWY SPÓŁKI.2006-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDZIŃSKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaJERZY LUCJAN2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 47.5002006-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDZIŃSKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaJERZY LUCJAN2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-02-18 do dziś
255 HOTELE I RESTAURACJE2004-02-18 do dziś
360 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-02-18 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-02-18 do dziś
565 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE, INNE INŻ PROWADZONE PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE2004-02-18 do dziś
667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-18 do dziś
771 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-02-18 do dziś
872 INFORMATYKA2004-02-18 do dziś
974 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-02-18 do dziś
1074 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-02-18 do dziś
1174 40 REKLAMA2004-02-18 do dziś
1215 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-02-18 do dziś
1374 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2004-02-18 do dziś
1480 42 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2004-02-18 do dziś
1592 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-02-18 do dziś
1674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2004-02-18 do dziś
1730 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-02-18 do dziś
1831 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-18 do dziś
1936 1 PRODUKCJA MEBLI2004-02-18 do dziś
2045 BUDOWNICTWO2004-02-18 do dziś
2151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-02-18 do dziś
2252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-02-18 do dziś
2350 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW MACHANICZNYCH2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-11-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-03 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-20 do dziś
4data złożenia 14.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-25 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
6data złożenia 13.05.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-13 do dziś
7data złożenia 13.05.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-05-13 do dziś
8data złożenia 13.05.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-14 do dziś
9data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-14 do dziś
10data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów