SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W MIELCU

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000194892
Numer REGON: 001283431
Numer NIP: 8170006253
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2023-07-26
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/13904/23/744]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001283431 NIP 81700062532014-10-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W MIELCU2004-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze 5952004-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2004-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELEC ulica BIERNACKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2014-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT WPISANY DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI RS XII 595 DNIA 28.12.1987 R. (S.150/87) UCHWAŁĄ NR 7 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 11.07.2003 R. W SPRAWIE STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2004-02-13 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 11/04 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W MIELCU Z DNIA 14.07.2004 R W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI. WPROWADZONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI.2004-08-12 do dziś
330.05.2007 R, ZMIENIONO: § 14 UST. 2, § 116, § 132 PKT 2, § 136 PKT 3. DODANO: § 11 UST. 1 PKT 19, § 12 UST. 20, § 15 UST. 2 PKT 7, § 17 UST. 2 PKT 2.1-2.4, § 17 UST 5, 6, § 118 UST. 8, § 25 UST. 4, § 28 UST. 1 PKT 1.1, 1.2, § 141 UST. 1, 2. SKREŚLONO: § 119 PKT 28, § 128 PKT 8.2007-07-19 do dziś
414.11.2007 R. ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI2007-12-27 do dziś
5UCHWAŁA NR 12/10 Z DNIA 17 CZERWIEC 2010 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W MIELCU, W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO STATUTU SMLW. ZMIENIONO: § 3, § 5, § 6 PKT 2-6, § 7, § 8 UST. 3-4, § 9, § 10 ZDANIE 3, § 11, § 12 PKT 12, § 13, § 15 UST. 1, § 16, § 17 UST. 6, § 20 UST. 2, § 21, § 22, § 23 UST. 2, § 24, § 27, § 28 UST. 5, § 29 UST. 3, § 30, 731 UST. 6, § 34, § 36 UST. 2-4 UST. 6 PKT 2, TUTUŁ: „ROZLICZENIE Z TYTUŁU WKŁADU MIESZKANIOWEGO” ZASTĘPUJE SIĘ TYTUŁEM „WZNOSZENIE WKŁADU MIESZKANIOWEGO”, TYTUŁ: „ROZLICZENIE Z TYTUŁU WKŁADU BUDOWLANEGO” ZASTĘPUJE SIĘ TYTUŁEM „WNOSZENIE WKŁADU BUDOWLANEGO”, § 42, TYTUŁ: „ROZLICZENIE W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU” ZASTĘPUJE SIĘ TYTUŁEM „ROZLICZENIE WKŁADÓW W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU”, § 43 UST. 2-3, § 46, § 47 UST. 3, § 48, § 50 UST. 1, § 52 UST. 2, § 54, § 55 UST. 2, § 56 UST. 1, § 57, § 58, § 59, § 63, § 65, § 72 UST. 1, § 73, § 78, § 80 PKT 2, § 82, TYTUŁ ROZDZIAŁU: „B.OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE LOKALI” ZASTĘPUJE SIĘ TYTUŁEM „B.OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI”, § 83, § 85, § 86, § 87, § 90, § 92 UST. 2-4, § 93, § 94, § 95, § 97, § 98 UST. 2-3, § 100 UST. 3-4, § 101, § 104, § 106 UST. 2-3, § 107 PKT 15, § 109 UST. 3-7, § 110 UST. 1-2, UST. 5-8, § 111 UST. 1 I UST. 4, § 113, § 115, § 116, § 118, § 120 UST. 3-5, UST. 8, UST. 11, UST. 15, § 126 UST. 1-2, § 128, § 132 UST. 3, § 136, § 137 UST. 4-5, § 143 UST. 3, § 145. DODANO: § 10, UST. 5 ZE ZNACZKIEM 1 -5 ZE ZNACZKIEM 2, § 23 UST. 5, § 129 PKT 35. USUNIĘTO: § 36, UST. 8, § 68, § 69, § 88, § 89, § 91, § 96, § 127 UST. 3-4, § 144.2010-07-29 do dziś
617.06.2011 R. ZMIENIONO: PAR. 120 UST. 8, PAR. 120 UST. 11, PAR. 126 UST. 22011-08-25 do dziś
728.12.2011 R. ZMIENIONO PAR. 16 UST. 2 ZMIENIONO PAR. 50 UST. 2 ZMIENIONO PAR. 572012-02-09 do dziś
827.06.2013 R. SKREŚLA SIĘ § 12 UST. 13, SKREŚLA SIĘ TREŚĆ § 572013-09-30 do dziś
925.06.2014 R., PAR. 109 UST. 7, PAR. 77 UST. 2, PAR. 111 UST. 52014-12-23 do dziś
10STATUT ZMIENIONY UCHWAŁĄ NR 13/2015 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.06.2015R. ZMIANA: PAR. 3 UST. 2 PKT 1, PAR. 3 UST. 2 PKT 10, PAR. 17 UST. 4, PAR. 28 UST. 5, PAR. 37 UST. 2, PAR. 972015-09-07 do dziś
1123.06.2016 R., ZMIENIONO; PAR.8, PAR.11, PAR.12, PAR.14, PAR.37, PAR.38, PAR.97, PAR.111, PAR.118, PAR.104, PAR.120, PAR.129 WYKREŚLONO: PAR.37 UST.4-7, PAR.39, PAR.44, PAR.49 UST.3, PAR.52 UST.5, PAR.127 UST.2, PAR.143 UST.2, PAR.11 UST.1 PKT 21-222016-10-04 do dziś
1222.06.2017R. ZMIENIONO: PAR. 77 UST. 2, PAR. 80 PKT 2, PAR. 110 UST. 3 USUNIĘTO: PAR. 77 UST. 3 I 4, PAR. 92 UST. 3 PKT 3 I 42018-01-05 do dziś
13STATUT ZMIENIONY UCHWAŁA NR 12/2018 WALNEGO ZGROMAZDENIA W DNIU 14.06.2018 - STATUT W NOWYM BRZMIENIU2018-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓLDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRETKOWSKA2017-06-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JUSTYNA2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-28 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-13 do dziś
31. NazwiskoSTEC2004-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-02-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-13 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-13 do dziś
52. ImionaMARIAN2004-02-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-13 do dziś
61. NazwiskoCHUCHRO2004-04-23 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW FRANCISZEK2004-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-06-22 do dziś
71. NazwiskoKAMIŃSKI2004-06-22 do dziś
2. ImionaZENON2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-06-22 do dziś
81. NazwiskoHOŁDA2015-12-18 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BEATA2014-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2014-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-01 do dziś
91. NazwiskoŚMIESZEK2004-12-17 do dziś
2. ImionaJÓZEF2004-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-12-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-17 do dziś
101. NazwiskoKĘDZIOR2006-02-21 do dziś
2. ImionaZOFIA2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-02-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-21 do dziś
111. NazwiskoJASINA2012-05-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2012-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-11 do dziś
121. NazwiskoSAJDA2004-02-13 do dziś
2. ImionaIRENA BARBARA2004-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANEK2023-07-26 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2023-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAUS2023-07-26 do dziś
2. ImionaMARTA KATARZYNA2023-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSKAL2019-11-15 do dziś
2. ImionaBOŻENA DANUTA2019-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŁOŚ2023-07-26 do dziś
2. ImionaJOLANTA SYLWIA2023-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASKALSKI2023-07-26 do dziś
2. ImionaJAKUB DAMIAN2023-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-07-29 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-07-29 do dziś
341 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-29 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-07-29 do dziś
541 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-07-29 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-07-29 do dziś
768 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-29 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-29 do dziś
990 04 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-07-29 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA NR 3/04 Z DNIA 29.06.2004 ZA 2003 ROK2004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 25.05.20052005-06-28 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 2005 R.2006-07-14 do dziś
4data złożenia 08.06.2007 okres 2006 R.2007-07-19 do dziś
5data złożenia 18.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-01 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 2008 R.2009-07-08 do dziś
7data złożenia 28.06.2010 okres 2009 R.2010-07-29 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 2010 R.2011-07-18 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 2011 R.2012-08-01 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 2012 R.2013-09-30 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
15data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
16data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
18data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-14 do dziś
19data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-14 do dziś
20data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12007 ROK2008-07-01 do dziś
22010 R.2011-07-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-06-28 do dziś
22005 R.2006-07-14 do dziś
32006 R.2007-07-19 do dziś
42007 ROK2008-07-01 do dziś
52008 R.2009-07-08 do dziś
62009 R.2010-07-29 do dziś
72010 R.2011-07-18 do dziś
82011 R.2012-08-01 do dziś
92012 R.2013-09-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-14 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-14 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-14 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-06-28 do dziś
32005 R.2006-07-14 do dziś
42006 R.2007-07-19 do dziś
52007 ROK2008-07-01 do dziś
62008 R.2009-07-08 do dziś
72009 R.2010-07-29 do dziś
82010 R.2011-07-18 do dziś
92011 R.2012-08-01 do dziś
102012 R.2013-09-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów