INTEGRATED ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000194757
Numer REGON: 016413505
Numer NIP: 5222574945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-07-23
Sygnatura akt[RDF/409436/22/384]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0164135052004-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATED ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 148792004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FARBIARSKA nr domu 7A kod pocztowy 02-862 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEGRATED ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RASZYNIE2004-02-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKÓW gmina RASZYN miejscowość RASZYN2004-02-25 do dziś
3. Adresulica ZIELONA nr domu 18 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN 2004-02-25 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.01.1988 ROKU W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W WARSZAWIE ZA REPERTORIUM A NUMER II-749/88, 30.12.2003 REPERTORIUM A NR 13567/2003 (ZMIENIONO § 2, § 3, § 7, § 8, § 9, § 19, § 20, § 23, § 25, § 27, § 28) NOTARIUSZ ANDRZEJ KUCEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABALA PLUCIŃSKA2004-02-25 do dziś
2. ImionaBARBARA KATARZYNA2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2006-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUCIŃSKI2004-02-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ RYSZARD2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2006-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU NIE BĘDĄCY GŁÓWNYM KSIĘGOWYM ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĘDĄCYM GŁÓWNYM KSIĘGOWYM, PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĘDĄCYM GŁÓWNYM KSIĘGOWYM2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABALA PLUCIŃSKA2004-02-25 do dziś
2. ImionaBARBARA KATARZYNA2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2004-02-25 do dziś
2. ImionaJÓZEF2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-25 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU -GŁÓWNY KSIĘGOWY2004-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPLUCIŃSKI2006-12-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ RYSZARD2006-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-12-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-12-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2004-02-25 do dziś
222 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-02-25 do dziś
391 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
492 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2004-02-25 do dziś
592 53 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ NATURALNYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW CHRONIONEJ PRZYRODY2004-02-25 do dziś
692 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
793 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
822 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-02-25 do dziś
922 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-02-25 do dziś
1022 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-02-25 do dziś
1122 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-02-25 do dziś
1222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
1322 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-02-25 do dziś
1422 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2004-02-25 do dziś
1522 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-02-25 do dziś
1629 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
1701 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2004-02-25 do dziś
1830 01 Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH2004-02-25 do dziś
1930 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2004-02-25 do dziś
2031 10 A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-02-25 do dziś
2131 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2004-02-25 do dziś
2231 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-02-25 do dziś
2331 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2004-02-25 do dziś
2431 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
2532 20 A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-02-25 do dziś
2632 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2004-02-25 do dziś
2732 30 A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-02-25 do dziś
2801 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2004-02-25 do dziś
2932 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWOTELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2004-02-25 do dziś
3033 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-02-25 do dziś
3133 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO2004-02-25 do dziś
3233 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-02-25 do dziś
3333 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2004-02-25 do dziś
3433 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2004-02-25 do dziś
3533 40 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2004-02-25 do dziś
3633 50 Z PRODUKCJA ZEGARÓW I ZEGARKÓW2004-02-25 do dziś
3734 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW SPALINOWYCH ZE SPALANIEM WEWNĘTRZNYM STOSOWANYCH W POJAZDACH MECHANICZNYCH2004-02-25 do dziś
3834 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-02-25 do dziś
3902 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2004-02-25 do dziś
4034 10 C PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU OSÓB2004-02-25 do dziś
4134 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW2004-02-25 do dziś
4234 10 E PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO CELÓW SPECJALNYCH2004-02-25 do dziś
4334 20 Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2004-02-25 do dziś
4434 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW2004-02-25 do dziś
4534 30 B PRODUKCJA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA, DRZWI I ZDERZAKÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-02-25 do dziś
4636 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
4737 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2004-02-25 do dziś
4837 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2004-02-25 do dziś
4940 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2004-02-25 do dziś
5005 02 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM2004-02-25 do dziś
5140 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2004-02-25 do dziś
5241 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-02-25 do dziś
5341 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY2004-02-25 do dziś
5463 22 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
5564 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2004-02-25 do dziś
5664 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2004-02-25 do dziś
5767 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM2004-02-25 do dziś
5867 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
5971 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2004-02-25 do dziś
6071 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2004-02-25 do dziś
6111 20 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2004-02-25 do dziś
6271 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-02-25 do dziś
6372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-02-25 do dziś
6472 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-02-25 do dziś
6572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-02-25 do dziś
6672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-02-25 do dziś
6772 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2004-02-25 do dziś
6872 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2004-02-25 do dziś
6973 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII2004-02-25 do dziś
7073 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2004-02-25 do dziś
7173 10 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI2004-02-25 do dziś
7215 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH2004-02-25 do dziś
7373 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2004-02-25 do dziś
7473 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH2004-02-25 do dziś
7573 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2004-02-25 do dziś
7673 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2004-02-25 do dziś
7773 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2004-02-25 do dziś
7873 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2004-02-25 do dziś
7973 20 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH2004-02-25 do dziś
8073 20 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE FILOZOFII, RELIGIOZNAWSTWA I TEOLOGII2004-02-25 do dziś
8173 20 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA2004-02-25 do dziś
8273 20 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ2004-02-25 do dziś
8315 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2004-02-25 do dziś
8473 20 F PRACE BADAWCZO-TECHNICZNE W DZIEDZINIE ARCHEOLOGII I HISTORII2004-02-25 do dziś
8573 20 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK PIĘKNYCH2004-02-25 do dziś
8673 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI2004-02-25 do dziś
8773 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2004-02-25 do dziś
8874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-02-25 do dziś
8974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-02-25 do dziś
9074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-02-25 do dziś
9174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-02-25 do dziś
9274 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZA2004-02-25 do dziś
9374 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2004-02-25 do dziś
9421 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
9574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-02-25 do dziś
9674 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2004-02-25 do dziś
9774 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-02-25 do dziś
9874 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2004-02-25 do dziś
9974 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-25 do dziś
10075 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2004-02-25 do dziś
10175 14 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2004-02-25 do dziś
10280 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-02-25 do dziś
10391 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2004-02-25 do dziś
10491 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.10.2006 okres 2004 ROK2006-12-13 do dziś
2data złożenia 11.10.2006 okres 2005 ROK2006-12-13 do dziś
3data złożenia 16.07.2010 okres ROK 20062011-01-10 do dziś
4data złożenia 16.07.2010 okres ROK 20072011-01-10 do dziś
5data złożenia 16.07.2010 okres ROK 20082011-01-10 do dziś
6data złożenia 16.07.2010 okres ROK 20092011-01-10 do dziś
7data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-03 do dziś
8data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-03 do dziś
9data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-03 do dziś
10data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-03 do dziś
11data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
12data złożenia 25.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-25 do dziś
13data złożenia 25.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-25 do dziś
14data złożenia 25.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-25 do dziś
15data złożenia 25.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-25 do dziś
16data złożenia 25.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-25 do dziś
17data złożenia 25.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-25 do dziś
18data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
19data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
20data złożenia 14.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-14 do dziś
21data złożenia 02.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-02 do dziś
22data złożenia 23.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-12-13 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2006-12-13 do dziś
22005 ROK2006-12-13 do dziś
3ROK 20062011-01-10 do dziś
4ROK 20072011-01-10 do dziś
5ROK 20082011-01-10 do dziś
6ROK 20092011-01-10 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-03 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-03 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-25 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-25 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-25 do dziś
17OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-25 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-14 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-02 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 ROK2006-12-13 do dziś
22005 ROK2006-12-13 do dziś
3ROK 20062011-01-10 do dziś
4ROK 20072011-01-10 do dziś
5ROK 20082011-01-10 do dziś
6ROK 20092011-01-10 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-09-03 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-09-03 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów