SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARKA” W KOŁOBRZEGU

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000194495
Numer REGON: 001074294
Numer NIP: 6711044851
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513287/23/799]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010742942004-03-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARKA” W KOŁOBRZEGU2004-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KOSZALINIE nr w rejestrze 3582004-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2004-03-08 do dziś
2. Adresulica BOGUSŁAWA X nr domu 1 „C” nr lokalu 10 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG 2004-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.06.1998 R. 26.09.2003 R.- ZMIANA PARAGRAFÓW: 1, 2, 3 I 4 STATUTU;2004-03-08 do dziś
226.09.2003 R. UCHWAŁA NR 3/2003 UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI;2004-04-30 do dziś
330.06.2006 R., ZMIANA PARAGRAFÓW: 5, 10, 12, 13, 66, 67, 69, 86, 96, 98, 107, 113, 125, 126 I 134 STATUTU2007-01-31 do dziś
430.11.2007 R., ZMIANA W STATUCIE, DOTYCHCZASOWE ZAPISY PAR. 1 -140 STATUTU OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE ORAZ NOWĄ NUMERACJĘ WRAZ Z NOWYM OZNACZENIEM DZIAŁÓW I ROZDZIAŁOW, NATOMIAST DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PAR. 141 OTRZYMUJE NR 1162008-02-25 do dziś
526.06.2009 R. ZMIANA § 92 I § 1002009-08-25 do dziś
625.06.2010 R. -ZMIANA PARAGRAFÓW: 61, 62, 78;2010-09-08 do dziś
728.06.2018R. NOWE BRZMIENIE STATUTU;2018-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRATAJCZYK2018-08-30 do dziś
2. ImionaJERZY ZYGMUNT2018-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-30 do dziś
21. NazwiskoSZURGUT2004-03-08 do dziś
2. ImionaRYSZARD ANTONI2004-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZAK2019-10-16 do dziś
2. ImionaANNA2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻACZEK2016-10-11 do dziś
2. ImionaALFRED FRANCISZEK2016-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNICHNIROWSKA2016-10-11 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA TERESA2016-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSIUK2016-10-11 do dziś
2. ImionaROMAN STANISŁAW2016-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRAT2016-10-11 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2016-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-03-08 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-03 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-03 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-11-03 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-11-03 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-11-03 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-11-03 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-03 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2015-11-03 do dziś
938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-05 do dziś
2data złożenia 19.01.2007 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-01-31 do dziś
3data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
4data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
5data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
6data złożenia 21.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
7data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
8data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
9data złożenia 09.08.2013 okres 01.01.2012R. 31.12.2012R.2013-08-14 do dziś
10data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
11data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
12data złożenia 28.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
13data złożenia 31.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
14data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
15data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
17data złożenia 08.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
18data złożenia 11.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-11 do dziś
19data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2007-01-31 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-01-31 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
801.01.2012R. 31.12.2012R.2013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-05 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2007-01-31 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
901.01.2012R. 31.12.2012R.2013-08-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-11 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów