„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000194349
Numer REGON: 277456567
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/451030/22/270]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP2774565672004-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 184222004-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. TYSIĄCLECIA nr domu 101 kod pocztowy 40-875 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY NR REP. 6716/2000 Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2000 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM MICHALEWICZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH; -ZMIANA: AKT NOTARIALNY NR REP. 8339/2001 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2001 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECHA MICHALEWICZA W KATOWICACH ZMIANY: PAR. 4, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 19, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 30 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2003 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ WALOTEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, UL. DAMROTA 16-18, REPERTORIUM A NR 7854/2003 ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2004-02-16 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU 29.12.2009 REPERTORIUM A NR 13552/2009 ZMIANA PAR. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓLKI DATA SPORZADZENIA AKTU 12.01.2010 REPERTORIUM A NR 513/1010 SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 13552/2009 KANCELARIA NOTARIALNA S.C MAŁGORZATA JANIK RYMARCZYK KATARZYNA WALOTEK NOTARIUSZE.2010-02-10 do dziś
322.08.2013 R., REP. „A” NR 5053/2013, NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL.DABRÓWKI 15/1, - ZMIENIONO: §6 UST.1, §8 UST.1 ORAZ §14 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2013-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLA2018-12-12 do dziś
2. ImionaBOŻENA2018-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135 000,00 ZŁ2018-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLCZEWSKI2018-12-12 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18 000,00ZŁ2018-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego153000,00 ZŁ2013-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLCZEWSKI2004-02-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻA2004-02-16 do dziś
2. ImionaMAREK2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-10 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-10 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-02-10 do dziś
442 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-02-10 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-02-10 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-02-10 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-10 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-10 do dziś
943 31 Z TYNKOWANIE2010-02-10 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
2data złożenia 06.04.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 R.-31 GRUDNIA 2006 R.2007-05-22 do dziś
3data złożenia 01.02.2010 okres 01.01.2007-31.12.20072010-02-10 do dziś
4data złożenia 01.02.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-02-10 do dziś
5data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-26 do dziś
6data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
7data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
8data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
9data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
10data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
12data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
13data złożenia 09.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-09 do dziś
14data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
15data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
16data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007-31.12.20072010-02-10 do dziś
201.01.2008-31.12.20082010-02-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R.-31 GRUDNIA 2006 R.2007-05-22 do dziś
301.01.2007-31.12.20072010-02-10 do dziś
401.01.2008-31.12.20082010-02-10 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-26 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R.-31 GRUDNIA 2006 R.2007-05-22 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-05-26 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-05-07 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów