„BOSZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000194049
Numer REGON: 008018130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-12-30
Sygnatura akt[RDF/365548/21/95]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008018130 NIP 68800408212007-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KROŚNIE nr w rejestrze 922004-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LESKI gmina LESKO miejscowość LESKO2011-10-25 do dziś
2. Adresmiejscowość LESKO ulica PARKOWA nr domu 5 kod pocztowy 38-600 poczta LESKO kraj POLSKA 2011-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-06.04.1989 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOT.MARIĘ MATUŁA W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARALNYM W LESKU REP. A NR 492/89 -02.12.2003 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOT.STANISŁAWA DROZDA, KANCELARIA NOTARIALNA S.DROZD, E.KOSINA, UL. KOŚCIUSZKI 31/4, 38-500 SANOK, REP. A NR 8181/2003 ZMIANA PAR. 4, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 18.2004-02-16 do dziś
216 WRZEŚNIA 2010 R. NOTARIUSZ MARIA MATUŁA KANCELARIA NOTARIALNA W LESKU REP. A NR 305/2010/B AKT NR 53/2010 UZUPEŁNIONO PAR. 12 POPRZEZ DODANIE PKT 2 I PAR. 13 POPRZEZ DODANIE PKT 2.2010-09-29 do dziś
331 SIERPNIA 2011 R. REP. A 2626/2011 BEATA ŁUKASIK, LESKO PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 14 ZMIENIONO § 3.2011-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIK2004-02-16 do dziś
2. ImionaBOGDAN2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 48.900,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2004-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50400,00 PLN2004-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: SAMODZIELNIE DYREKTOR SPÓŁKI, A W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENT.2004-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIK2004-02-16 do dziś
2. ImionaBOGDAN2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR SPÓŁKI2004-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-02-16 do dziś
226 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2004-02-16 do dziś
327 PRODUKCJA METALI2004-02-16 do dziś
428 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-02-16 do dziś
529 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-16 do dziś
630 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-02-16 do dziś
731 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-16 do dziś
833 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2004-02-16 do dziś
936 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-16 do dziś
1045 BUDOWNICTWO2004-02-16 do dziś
1150 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-02-16 do dziś
1215 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-02-16 do dziś
1351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-02-16 do dziś
1452 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-02-16 do dziś
1555 HOTELE I RESTAURACJE2004-02-16 do dziś
1660 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-02-16 do dziś
1761 TRANSPORT WODNY2004-02-16 do dziś
1862 TRANSPORT LOTNICZY2004-02-16 do dziś
1963 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-02-16 do dziś
2070 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-02-16 do dziś
2171 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-02-16 do dziś
2272 INFORMATYKA2004-02-16 do dziś
2318 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2004-02-16 do dziś
2473 NAUKA2004-02-16 do dziś
2574 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-02-16 do dziś
2680 EDUKACJA2004-02-16 do dziś
2792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-02-16 do dziś
2819 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2004-02-16 do dziś
2920 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2004-02-16 do dziś
3021 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2004-02-16 do dziś
3122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-02-16 do dziś
3224 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-02-16 do dziś
3325 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 04.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-16 do dziś
3data złożenia 08.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
4data złożenia 08.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
5data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
6data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
7data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
8data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 31.12.20102011-06-28 do dziś
9data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
10data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
11data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
12data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
13data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
20data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
21data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
601.01.2010 31.12.20102011-06-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-18 do dziś
701.01.2010 31.12.20102011-06-28 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów