BUDEXPORT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000194001
Numer REGON: 015623442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-07-08
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/29381/20/927]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015623442 NIP 52523053972007-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEXPORT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 63 kod pocztowy 00-409 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.2003 R., KRZYSZTOF ŁASKI KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI -NOTARIUSZ 00-028 WARSZAWA UL. BRACKA 18 LOK. 5, REP. A NR 11268/20032004-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANGRAM SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA2015-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0013362512015-07-15 do dziś
4. Numer KRS0000312957 2015-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2015-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-07-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2004-02-11 do dziś
245 BUDOWNICTWO2004-02-11 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-11 do dziś
425 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2004-02-11 do dziś
570 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-02-11 do dziś
674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-02-11 do dziś
770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 66 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONOWYCH, CEMENTOWYCH I GIPSOWYCH2015-07-15 do dziś
228 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2015-07-15 do dziś
360 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.12.2005 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-02-06 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
4data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-23 do dziś
5data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-03-25 do dziś
6data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2008 -31.12.20082013-03-25 do dziś
7data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
8data złożenia 07.07.2014 okres OD 02.03.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
9data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-02-06 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
301.01.2007 - 31.12.20072013-03-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082013-03-25 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-03-25 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-03-25 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
8OD 02.03.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-02-06 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
301.01.2007 - 31.12.20072013-03-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082013-03-25 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-03-25 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-03-25 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
8OD 02.03.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 15.12.2006 ROKU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDEXPORT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.12.2006 ROKU - REPERTORIUM A NR 9733/2006. NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA - KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ, BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 00-845 WARSZAWA.2007-02-21 do dziś
01.03.2013 UCHWAŁĄ NR 15 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANA NOTARIALNIE - NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - REP. A NR 2620/20132013-03-25 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA 1 Z DNIA 11.05.2007 ROKU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDEXPORT BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI -AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4486/2007 Z DNIA 11.05.2007 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 35 NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA2007-06-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2007-02-21 do dziś
LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2013-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoHIŃCZ2013-03-25 do dziś
2. ImionaJAN LECH2013-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności01.03.2013 UCHWAŁĄ NR 15 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANA NOTARIALNIE - NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - REP. A NR 2620/20132013-03-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2007-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów