ASTOR SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000193996
Numer REGON: 192020284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-01-11
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/22442/20/648]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP1920202842004-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTOR SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 145732004-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2004-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica KRĘTA nr domu 1 kod pocztowy 80-217 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2014-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 10.05.2000 ROKU -NOTARIUSZ E.OSYPIŃSKA-BALCERZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REP. A NR 2617/2000; 10.12.2003 ROKU NOTARIUSZ E.OSYPIŃSKA-BALCERZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REP. A NR 8505/2003, ZMIENIONO: PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 9, PAR. 10 UST. 1, PAR. 16, PAR. 17 PKT 1, 3, 9, PAR. 20; DODANO: PAR. 11 UST. 3 I 4, PAR. 17 PKT 10A; SKREŚLONO: PAR. 222004-02-11 do dziś
213.05.2015R. REPERTORIUM A NR 7196/2015 NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI2015-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPURZYCKI2004-02-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ2004-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ASTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080166802004-02-11 do dziś
4. Numer KRS0000120940 2004-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁ2004-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻBIKOWSKI2015-05-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPURZYCKI2004-02-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-19 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-11-19 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-11-19 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-11-19 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-11-19 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-19 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-11-19 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2020-11-19 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ 2003 R. DO 31 GRUDZIEŃ 2003 R. data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ 2003 R. DO 31 GRUDZIEŃ 2003 R.2004-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2004 R. data złożenia 12.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2004 R.2005-11-07 do dziś
3data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-21 do dziś
4data złożenia 08.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-11 do dziś
5data złożenia 04.06.2008 okres 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-25 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
7data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
8data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
10data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
11data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
12data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-11 do dziś
301 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-25 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZEŃ 2003 R. DO 31 GRUDZIEŃ 2003 R.2004-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2004 R.2005-11-07 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-11-21 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-09-11 do dziś
501 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-25 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów