SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000193767
Numer REGON: 271578750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-12-09
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/31733/22/973]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 271578750 NIP 64400119622010-07-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”2004-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze RS 12892004-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2004-02-11 do dziś
2. Adresulica PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA nr domu 9 kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC 2004-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.09.1991 ROK - UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI 20.09.1995 ROK - ZMIENIONO STATUS SPÓŁDZIELNI2017-03-02 do dziś
25.06.2019R. ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI POPRZEZ UCHWALENIE NOWEGO STATUTU W BRZMIENIU USTALONYM W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 6.2/06/19 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWELANI” W SOSNOWCU2019-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY. ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI. ZARZĄD MOŻE TAKŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH (TATUT §53)2019-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMUSIAŁ2004-02-11 do dziś
2. ImionaANNA2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-11 do dziś
21. NazwiskoSITKO2004-02-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JADWIGA2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA -GŁÓWNY KSIĘGOWY2004-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMURA2021-09-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZEPACZ2021-09-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD JERZY2021-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWAŃSKA2018-12-03 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2018-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
2data złożenia 24.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
3data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
4data złożenia 25.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-29 do dziś
5data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
6data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-14 do dziś
7data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
8data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
9data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
10data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
11data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
12data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
14data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
16data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
17data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
18data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-29 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-29 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-14 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-29 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów