APTEKA ZACHODNIA J.MOSZKO. SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000193702
Numer REGON: 771613122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-05-17
Sygnatura akt[RDF/603646/24/798]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ZACHODNIA J.MOSZKO. SPÓŁKA JAWNA2004-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina USTKA miejscowość USTKA2004-02-10 do dziś
2. Adresulica ZUBRZYCKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 76-270 poczta USTKA kraj POLSKA 2004-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.12.2003 R.2004-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSZKO2004-02-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSZKO2004-02-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2004-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZEZ WSPÓLNIKA: UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY, JEDNOOSOBOWO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI.2004-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSZKO2004-02-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMOSZKO2004-02-10 do dziś
2. ImionaMARZENA ELŻBIETA2004-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2004-02-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-02-10 do dziś
252 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2004-02-10 do dziś
352 33 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-02-10 do dziś
485 14 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-04 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów