„EWA - MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000193701
Numer REGON: 932219493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-03-25
Sygnatura akt[RDF/282313/21/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP9322194932004-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWA MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 92422004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina OŁAWA miejscowość OŁAWA2004-02-12 do dziś
2. Adresulica CHROBREGO nr domu 64 A kod pocztowy 55-200 poczta OŁAWA kraj POLSKA 2004-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.09.1999, NOTARIUSZ BARBARA KIEŁBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA 27, REPERTORIUM A NR 7973/19992004-02-12 do dziś
213.02.2006, NOTARIUSZ BEATA ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE, UL. RYNEK 1 RATUSZ, REPERTORIUM A NR 554/2006 -ZMIENIONO § 3 ZDANIE PIERWSZE, § 6 I § 7 ZDANIE PIERWSZE AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2006-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUPERSON BYRA2004-02-12 do dziś
2. ImionaMARIA EWA2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.750 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.2006-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport118000,00 PLN2004-02-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW LUB CZŁONKÓW ZARZĄDU2004-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYRA2012-08-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ FRANCISZEK2012-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-22 do dziś
2data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
3data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-29 do dziś
4data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
5data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
6data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
7data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
8data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
9data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-03 do dziś
10data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
11data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
12data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
13data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
15data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
16data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192004-02-12 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-05 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-06-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów