FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FRANKO” GRZEGORZ FRANCZYK I URSZULA FRANCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000193582
Numer REGON: 492004181
Numer NIP: 7342730053
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/511817/23/306]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FRANKO” GRZEGORZ FRANCZYK I URSZULA FRANCZYK SPÓŁKA JAWNA2022-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina ŁĄCKO miejscowość ŁĄCKO2022-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁĄCKO nr domu 106A kod pocztowy 33-390 poczta ŁĄCKO kraj POLSKA 2022-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.12.2003 R. ZMIANA: § 3 Z DNIA 08.01.2004 R. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 08.01.2004 R.2004-02-09 do dziś
205.07.2005 ROK. ZMIENIONO §52005-08-03 do dziś
301.03.2009 R. ZMIENIONO: § 42009-04-29 do dziś
412.08.2011 R. ZMIANA § 18 12.08.2011 R. NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CELEWICZ; KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU; REP. A NR 6222/2011; ZMIANA PREAMBUŁY, § 2, § 4; 14.09.2011 R. NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CELEWICZ; KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM SĄCZU; REP. A NR 6996/2011; PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA.2011-10-12 do dziś
515.10.2013R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 32013-12-11 do dziś
620.04.2016 R. - ZMIANA § 52016-05-31 do dziś
704.11.2016R ZMIANA: § 52016-12-02 do dziś
8REPERTORIUM „A” NUMER 2282/2022, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ CELEWICZ KATARZYNA CELEWICZ NOTARIUSZE S.C ZMIANA PREAMBUŁY § 2, § 3 UST. 1, § 42022-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-02-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ Z DNIA 17.12.2003 R. W TRYBIE ART. 26§ 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2004-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FRANKO” URSZULA I KAZIMIERZ FRANCZYK SPÓŁKA CYWILNA2004-02-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-02-09 do dziś
3. Numer w rejestrze1295/A, 212/G2004-02-09 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY ŁĄCKO2004-02-09 do dziś
5. Numer REGON4920041812004-02-09 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-09 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZYK2011-10-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZYK2022-08-09 do dziś
2. ImionaURSZULA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-08-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-08-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-08-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA KAŻDY WSPÓLNIK, DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ZBYWANIA MAJĄTKU SPÓŁKI-BEZ OGRANICZEŃ.2004-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZYK2022-08-09 do dziś
2. ImionaURSZULA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZYK2011-10-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-05-31 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-05-31 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-05-31 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-05-31 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-05-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-31 do dziś
785 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2016-12-02 do dziś
888 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2016-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów