„A.S. MESSE CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000193552
Numer REGON: 015743005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-07-19
Sygnatura akt[RDF/317941/21/791]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0157430052004-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.S. MESSE CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KAZACHSKA nr domu 1 nr lokalu 57 kod pocztowy 02-999 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 23.01.2004 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA RYSZARDA DOMŻAŁA W KANCELARII NOTARIALNEJ W RASZYNIE, REPERTORIUM A NR 894/20042004-02-11 do dziś
214.11.2005 R. NOTARIUSZ ALINA NIEWCZAS-ZAJĄCZKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NR 36A, REP. A NR 2923/2005 ZMIANA §10 I §4 UST. 1 -DODANO PKT 20 I 21. 2.12.2005 R. -NOTARIUSZ ALINA NIEWCZAS-ZAJĄCZKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NR 36A, REP. A NR 3074/2005 -ZMIANA §4 UST. 1 PKT 20.2005-12-08 do dziś
302.12.2005 R. NOTARIUSZ ALINA NIEWCZAS-ZAJĄCZKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NR 36A, REP. A NR 3074/2005 ZMIANA § 6.2005-12-21 do dziś
421.09.2017 R., REP. A NR 2239/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA GROMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI § 22 UST. 1.2017-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2012-11-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2012-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500 ZŁOTYCH2017-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuNOWY SPOSÓB REPREZENTACJI PODMIOTU W ZWIĄZKU Z DOKONANĄ ZMIANĄ § 22 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU UDZIELENIA PRZEZ ZARZĄD PROKURY JEDNOOSOBOWEJ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PROKURENT SAMODZIELNIE.2017-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZYK WALCZAK2005-09-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWALCZAK2012-11-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2012-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2012-11-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2017-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z REKLAMA2017-12-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-15 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-12-15 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2017-12-15 do dziś
570 22 Z ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-12-15 do dziś
662 02 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2017-12-15 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2017-12-15 do dziś
874 90 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-12-15 do dziś
964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2017-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07. -31.12.2004 data złożenia 19.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.07. -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-06-09 do dziś
2data złożenia 18.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-24 do dziś
3data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
4data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
5data złożenia 25.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-03 do dziś
6data złożenia 24.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-31 do dziś
7data złożenia 04.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
8data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
9data złożenia 18.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
10data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
11data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
12data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
13data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
14data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
15data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
16data złożenia 07.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
17data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-31 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-31 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów