SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARSKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000193518
Numer REGON: 000490033
Numer NIP: 5261670417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/356180/21/381]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004900332004-02-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARSKA”2004-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 952004-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-11 do dziś
2. Adresulica BARSKA nr domu 3 kod pocztowy 02-315 poczta WARSZAWA 2004-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1W DNIU 18.12.2003 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BARSKA” UCHWALIŁO NOWY STATUT UCHYLAJĄC OBOWIĄZUJĄCY STATUT W CAŁOŚCI.2004-02-11 do dziś
207 CZERWCA 2005 ROKU, ZMIANIE ULEGA § 88 PKT 1 STATUTU.2006-02-28 do dziś
327 CZERWCA 2006 R. ZMIANIE ULEGŁY: §2, §4, §6, §10, §11, §12, §13, §15, §18, §20, §23, §26, §29, §35, §39 UST. 1 PKT 19), §41, §44, §45, §47, §58, §61, §62, §67, §71, §72, §73, §77, §79, §85, §87, §88, §89, §92, DOTYCHCZASOWY §93 OTRZYMUJE OZNCZENIE §95, DODAJE SIĘ NOWY §93 ZMIANA §94, §96, DODAJE SIĘ NOWY §97.2006-08-25 do dziś
420.11.2007 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 24, 27, 28, 29, 37, 38, 52, 53, 54, 59, 70, 71, 73, 85, 88, 89, 95, 97 NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW: 70A, 70B, 70C, 70D NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: 192008-01-18 do dziś
527.06.2016R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BARSKA” UCHWALIŁO NOWY STATUT UCHYLAJĄC OBOWIĄZUJĄCY STATUT W CAŁOŚCI.2016-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2004-02-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuW DNIU 16 LISTOPADA 1990 R., NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „BARSKA” Z DNIA 16 LISTOPADA 1990 R., NASTĄPIŁ PODZIAŁ SPÓŁDZIELNI W TAKI SPOSÓB, ŻE BUDYNEK PRZY UL. BARSKIEJ 3 W WARSZAWIE POZOSTAŁ W SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „BARSKA”, KTÓRA ZMIENIŁA NAZWĘ NA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARSKA” ZGODNIE ZE STATUTEM UCHWALONYM PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW W DNIU 20.09.1995 R., A BUDYNEK PRZY UL. BARSKIEJ 5 W WARSZAWIE UTWORZYŁ ODRĘBNĄ SPÓŁDZIELNIĘ.2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „BARSKA”2004-02-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2004-02-11 do dziś
3. Numer w rejestrzeARS I 952004-02-11 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY,2004-02-11 do dziś
5. Numer REGON0004900332004-02-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAROLAK2016-02-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-29 do dziś
21. NazwiskoREWERSKI2016-02-29 do dziś
2. ImionaBARTOSZ CZESŁAW2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-29 do dziś
31. NazwiskoJAROSZEWICZ2015-05-20 do dziś
2. ImionaJOANNA2015-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-02-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-20 do dziś
41. NazwiskoBRZOZA WYATT2004-02-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA HELENA2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEIBEL2014-08-20 do dziś
2. ImionaJERZY MAREK2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALGIN2011-08-19 do dziś
2. ImionaDOROTA EWA2011-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZA WYATT2011-08-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA HELENA2011-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-20 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-20 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.02.2006 okres 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2006-02-28 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-08-25 do dziś
3data złożenia 16.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-07 do dziś
4data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
5data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
6data złożenia 17.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
7data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-19 do dziś
8data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
9data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
10data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
11data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
12data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13data złożenia 29.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
14data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
16data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2006-02-28 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052006-08-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-07 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
7ZA 2010 R.2011-08-19 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2006-02-28 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052006-08-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
6ZA 2010 R.2011-08-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów