SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DUBECZNO”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000193310
Numer REGON: 110258288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/11366/22/721]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP1102582882004-02-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DUBECZNO”2004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 2852004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat WŁODAWSKI gmina HAŃSK miejscowość DUBECZNO2004-02-06 do dziś
2. Adresnr domu 12 kod pocztowy 22-235 poczta HAŃSK 2004-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM DUBECZNO W DUBECZNIE W DNIU 04.09.2003 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI Z UWZGLĘDNIENIEM POSTANOWIEŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH.2004-02-06 do dziś
218.12.2007 R., -UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2008-05-27 do dziś
324.05.2018 R. - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA W USTĘPIE 1, SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB ŻE POD NAZWA SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY. OŚWIADCZENIA PISEMNE SKIEROWANE DO SPÓŁDZIELNI A ZŁOŻONE W JEJ LOKALU ALBO JEDNEMU Z CZŁONKÓW LUB PEŁNOMOCNIKOWI MAJĄ SKUTEK PRAWNY WZGLĘDEM SPÓŁDZIELNI.2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIELIŃSKI2022-05-25 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2022-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-25 do dziś
21. NazwiskoDROGOSZ2018-09-25 do dziś
2. ImionaJAN2018-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-25 do dziś
31. NazwiskoKACZANOWSKI2009-03-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2009-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-03-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-03-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2009-03-09 do dziś
2. ImionaALICJA2009-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKA2008-11-26 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA2008-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZANECKI2008-11-26 do dziś
2. ImionaJANUSZ PIOTR2008-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-27 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-05-27 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-05-27 do dziś
468 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ I SPORTEM2018-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.10.2013 okres 2005 ROK2013-11-23 do dziś
2data złożenia 18.10.2013 okres 2006 ROK2013-11-23 do dziś
3data złożenia 18.10.2013 okres 2007 ROK2013-11-23 do dziś
4data złożenia 18.10.2013 okres 2008 ROK2013-11-23 do dziś
5data złożenia 18.10.2013 okres 2009 ROK2013-11-23 do dziś
6data złożenia 18.10.2013 okres 2010 ROK2013-11-23 do dziś
7data złożenia 18.10.2013 okres 2011 ROK2013-11-23 do dziś
8data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-12 do dziś
9data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-12 do dziś
10data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
11data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-12 do dziś
12data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-12 do dziś
13data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-12 do dziś
14data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2013-11-23 do dziś
22006 ROK2013-11-23 do dziś
32007 ROK2013-11-23 do dziś
42008 ROK2013-11-23 do dziś
52009 ROK2013-11-23 do dziś
62010 ROK2013-11-23 do dziś
72011 ROK2013-11-23 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-06-12 do dziś
13OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2013-11-23 do dziś
22006 ROK2013-11-23 do dziś
32007 ROK2013-11-23 do dziś
42008 ROK2013-11-23 do dziś
52009 ROK2013-11-23 do dziś
62010 ROK2013-11-23 do dziś
72011 ROK2013-11-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów