„ASTRA LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000193059
Numer REGON: 711688032
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-05-29
Sygnatura akt[RDF/203444/20/801]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP7116880322004-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIEDLCACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze NR 13452004-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOKOŁOWSKI gmina SOKOŁÓW PODLASKI miejscowość SOKOŁÓW PODLASKI2015-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SOKOŁÓW PODLASKI ulica UL. LIPOWA nr domu 54 kod pocztowy 08-300 poczta SOKOŁÓW kraj POLSKA 2015-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.08.2000 R., NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, REP. A NR 4621/2000 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.08.2000 R., NOTARIUSZ JAN ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, REP. A NR 4791/2000 -ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2004-02-09 do dziś
211.08.2006 R. A NR 6708/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZULEPA, ZMIANY: PAR. 3; PAR. 21.2006-11-24 do dziś
3-01.03.2010 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1312/2010, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH M.TROSZKIEWICZ A. SZULEPA, NOTARIUSZ A. SZULEPA; -PAR. 7 UMOWY OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; -W PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI PKT 1 I 2 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE; -W PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLA SIĘ PKT 3; -PAR. 14.1 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; -PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLA SIĘ; -PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2010-06-24 do dziś
406.07.2015R. REP.A NR 3925/2015, PIOTR FLAGA KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA URSZULA FLAGA PIOTR FLAGA, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W ZAKRESIE PAR.3.2015-11-03 do dziś
521.06.2016 R. REP. A NR 5042/2016 PIOTR FLAGA KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA URSZULA FLAGA PIOTR FLAGA ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W ZAKRESIE §11, §14, §18, §21. USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-10-07 do dziś
629.11.2016R., REPERTORIUM A NR 9931/2016, NOTARIUSZ PIOTR FLAGA, KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA FLAGA, PIOTR FLAGA SPÓKA CYWILNA, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W ZAKRESIE PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE PAR. 8, PAR. 9, PAR. 102017-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMERSKA2004-02-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2004-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.495.000 ZŁ2017-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1545000,00 ZŁ2017-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11445000,00 ZŁ2017-01-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2004-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMERSKA2004-02-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2004-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMERSKI2004-02-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2004-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁKOWICZ2004-02-09 do dziś
2. ImionaANNA BOŻENA2004-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-09 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-06-24 do dziś
295 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-06-24 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-24 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-06-24 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-24 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-24 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-06-24 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
2data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-27 do dziś
4data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-27 do dziś
5data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-27 do dziś
6data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów