„LAB - BROKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000192913
Numer REGON: 006231500
Numer NIP: 5220105198
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2019-06-24
Sygnatura akt[RDF/128073/19/995]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 006231500 NIP 52201051982007-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LAB -BROKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 226372004-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-05 do dziś
2. Adresulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 101 nr lokalu 5 kod pocztowy 02-011 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.05.1990 R. KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM KRUSZEWSKA, REP. A-VII-7566/90; 04.11.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA, REP. A-7173/2003, ZMIANA PAR. 2-29, DODANY PAR. 30; 21.01.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA, REP. A-492/2004, ZMIANA PAR. 18 UST. 3;2004-02-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 KWIETNIA 2008 ROKU, NR REP. A -2113/2008, KANCELARIA NOTARIALNA, MARIA ALICJA JAWORSKA, UL. NOWOLIPKI 27B LOK.3, 01-010 WARSZAWA ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY: § 6 PKT 1 ORAZ § 7 PKT 22008-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOC2004-02-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WACŁAW2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH2009-07-27 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. NIE DOTYCZY ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO2004-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOC2004-02-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WACŁAW2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-16 do dziś
2data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-15 do dziś
3data złożenia 24.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
4data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
5data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
7data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
8data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-20 do dziś
9data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
10data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
11data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
12data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13data złożenia 11.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
14data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-20 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-09-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-20 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów