ASTER- LIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000192773
Numer REGON: 431155223
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-01-08
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/19425/18/722]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP4311552232004-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTERLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 98072004-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JAWORZNO gmina JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2017-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZNO ulica FABRYCZNA nr domu 72 kod pocztowy 43-600 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2017-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 04 SIERPNIA 1999 R.; NOTARIUSZ JADWIGA PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. CHOPINA 14, REP. A NR 2674/992004-02-05 do dziś
231.07.2017, REP. A NUMER 7139/2017, NOTARIUSZ JADWIGA PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. CHOPINA 14 ZMIENIONO § 3, §7 ORAZ § 12 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2017-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2004-02-05 do dziś
2. ImionaJAN WOJCIECH2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały78 UDZIAŁÓW PO 625 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.750,00 ZŁ2008-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2004-02-05 do dziś
2. ImionaJAN WOJCIECH2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 NAPRAWY POJAZDÓW MECHANICZNYCH; MOTOCYKLI2004-02-05 do dziś
251 HANDEL HURTOWY2004-02-05 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY, NAPRAWA ARTYKUŁÓW PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-02-05 do dziś
450 10 SPRZEDAŻ NOWYCH I UŻYWANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH2004-02-05 do dziś
550 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH2004-02-05 do dziś
650 20 OBSŁUGA I NAPRAWY WÓZKÓW WIDŁOWYCH2004-02-05 do dziś
771 2 WYNAJEM WÓZKÓW WIDŁOWYCH2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
4data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 31.12.20062007-08-03 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
7data złożenia 03.01.2012 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102012-01-10 do dziś
8data złożenia 31.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
201.01.2006 31.12.20062007-08-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2010 DO 31.12.20102012-01-10 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
301.01.2006 31.12.20062007-08-03 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102012-01-10 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów