„ASTAR” ANDRZEJ I MACIEJ STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000192750
Numer REGON: 015666090
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2015-06-17
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/26465/15/791]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015666090 NIP 95121011112015-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTAR” ANDRZEJ I MACIEJ STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA2004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-06 do dziś
2. Adresulica LANCIEGO nr domu 12 kod pocztowy 02-792 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 STYCZNIA 2004 R.2004-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2004-02-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?TAK2004-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2004-02-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2004-02-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2004-02-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2004-02-06 do dziś
260 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-02-06 do dziś
361 10 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY2004-02-06 do dziś
461 20 Z ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY2004-02-06 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-02-06 do dziś
664 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2004-02-06 do dziś
764 20 TELEKOMUNIKACJA2004-02-06 do dziś
870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-02-06 do dziś
971 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-02-06 do dziś
1072 INFORMATYKA2004-02-06 do dziś
1174 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-02-06 do dziś
1245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2004-02-06 do dziś
1385 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2004-02-06 do dziś
1485 20 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2004-02-06 do dziś
1591 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-06 do dziś
1692 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA2004-02-06 do dziś
1792 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2004-02-06 do dziś
1892 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-06 do dziś
1945 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-02-06 do dziś
2045 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-02-06 do dziś
2145 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-02-06 do dziś
2250 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-02-06 do dziś
2355 HOTELE I RESTAURACJE2004-02-06 do dziś
2451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-02-06 do dziś
2552 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów